Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Lech
Nowak

Urodził się 2 kwietnia 1944 r. w Lublinie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Wołowie. W latach 1964–1969 studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Odbył roczny staż asystencki w Katedrze Chemii Rolniczej WSR we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Wpływ zróżnicowanego nawożenia i nawadniania na dynamikę zawartości podstawowych składników i wartość paszową liści buraków cukrowych” w 1976 r., a doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1993 r. (rozprawa pt. „Wpływ opadów i deszczowania na plonowanie roślin okopowych w różnych warunkach siedliska”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1999 r. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2002 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2007 r.

W 1970 r. został zatrudniony w Instytucie Rolniczych Podstaw Melioracji, po zmianie nazwy – Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska, której od 1997 r. jest kierownikiem.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach dotyczących wpływu czynników przyrodniczych i antropogenicznych środowiska, a zwłaszcza deszczowania i zróżnicowanego nawożenia, na wysokość oraz jakość plonu roślin rolniczych i ogrodniczych, gospodarkę wodną gleby i roślin oraz na skład chemiczny i migrację składników biogennych w profilu glebowym.

Dorobek naukowy obejmuje 121 pozycji, z tego 67 ogłoszono drukiem (20 w językach obcych). Jest autorem 1 skryptu oraz współautorem 10 książek i monografii.

Wypromował 4 doktorów, był opiekunem 23 prac magisterskich i inżynierskich. Wykonał szereg recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, 25 prac przeznaczonych do druku oraz podręcznika akademickiego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych. Otrzymał 2 nagrody Ministra oraz 18 nagród Rektora. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 27 października 2013 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec