Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Nowak

 Urodził się 22 lutego 1926 roku w Wierzbowie, w  powiecie Stanisławowskim. Szkołę podstawową, a natępnie IV Liceum Ogólnokształcącym ukończył we Wrocławiu. Studia na kierunku  melioracje wodne, na  Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1969. W tym też roku został zatrudniony ….

            Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1957 roku na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy p.t.: "Ocena wpływu lepkości zawiesiny na prędkość opadania cząstek stałych", a stopień doktora habilitowanego nauk zootechnicznych na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu na podstawie rozprawy p.t.: Wpływ rodzaju paszy na wielkość dziennych przyrostów wagi w roku 1988. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1991 roku, a profesora zwyczajnego w roku 1999.

Promotor 14 doktorów, w tym dwóch zagranicznych (Uniwersytet w Pradze, Uniwersytet Kalifornia) oraz opiekunem 76 prac magisterskich, wykonał 24 recenzje w przewodach habilitacyjnych i 22 w przewodach doktorskich, w tym dwie recenzje dla uniwersytetów zagranicznych (Uniwersytet w Berlinie i w Paryżu). Recenzował ponad 120 publikacji naukowych oraz 23 projektów badawczych (grantów), w tym 5 zagranicznych.

            Autor 2 podręczników Uprawa roli (1977) i Nawożenie (1988), 4 skryptów z zakresu chowu i hodowli zwierząt oraz 148 publikacji naukowych, w tym 45 w językach obcych. Wyniki prac prezentował na 53 zagranicznych konferencjach, m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Moskwie i Sydney. Wygłosił też wykłady na uniwersytetach w Nigerii i Portugalii.

Odbył długoterminowe staże naukowe we Francji (Instytut Badań Radioizotopowych), Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Maimi), Bułgarii (Instytut Rolniczy Bułgarskiej Akademii Nauk) oraz staże krótkoterminowe w Belgii, Niemczech, ZSRR, Austrii i Australii.

            Był członkiem senatu (1989-1992), redaktor Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, serii Rolnictwo (1998-1999), prodziekan (1977-1980) i dziekan (1990-93) Wydziału Weterynarii, prorektor ds nauki (1995-1998), przedstawicielem uczelni w Komisji Ekspertów MEN, członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Redaktorem Naczelnym Wiadomości melioracyjne, członkiem Komitetu Redakcyjnego Journal of Water Management, członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego konferencji Aniaml Husbandry organizowanej przez American Society of Civil Engineering.

            Znany krajowym i zagranicznym specjalistą w dziedzinie kombajnów zbożowych., twórca znanej za granicą wrocławskiej szkoły uprawy roślin strączkowych. Zbudował  unikalną instalację do produkcji jogurtu czosnkowego. Autor i współautor 14 patentów. Ekspert ONZ w zakresie maszyn rolniczych, wielokrotnie uczestniczył w opracowaniu raportów organizacji światowych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt futerkowych. Pod jego kierownictwem 16 osób z kraju i 14 obcokrajowców odbyło staże naukowe.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec