Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wanda
Mierzejewska

Urodziła się 1 sierpnia 1919 r. w Grodźcu w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1939 r. w Poznaniu. Ukończyła dwustopniowe studia wyższe na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień inżyniera rolnika otrzymała w 1952 r., a magistra inżyniera rolnictwa w 1955 r. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskała w 1962 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Ekonomiczne problemy związane z występowaniem i zwalczaniem stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say”) (promotor – prof. dr hab. Jan Sondel). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa otrzymała na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu w 1970 r. na podstawie rozprawy pt. „Metodyka analizy i projektowania systemu usług ochrony roślin w rolnictwie”. W roku 1954 rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa na Wydziale Rolniczym WSR. Była organizatorem i kierownikiem jedynej w Polsce uczelnianej Pracowni Ekonomiki Ochrony Roślin. W 1980 r. na własną prośbę przeszła na emeryturę, a następnie w 1986 r. została ponownie zatrudniona na stanowisku docenta. W 1990 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Po odejściu na emeryturę nadal prowadziła badania naukowe i była czynna zawodowo.

Jest autorką skryptu pt. „Ekonomiczna efektywność ochrony roślin” i współautorem podręcznika pt. „Nauka o chorobach i szkodnikach roślin”. Łącznie opublikowała 56 prac, 4 publikacje książkowe, w tym pt. „Ekonomika i organizacja ochrony roślin”.

Promotor 4 doktoratów oraz 65 prac magisterskich, wykonała 14 recenzji doktorskich i 2 habilitacyjne.

Była członkiem Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk, pełniąc do roku 1996 funkcje przewodniczącego Sekcji Ekonomiki Ochrony Roślin. W latach 1987–1992 była członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Ochrona Roślin”. Należała do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Była niekwestionowanym autorytetem z zakresu ekonomiki ochrony roślin.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za prace naukowe została wyróżniona 14 nagrodami Rektora.

Zmarła 19 lutego 2004 r. Pochowana na cmentarzu Św. Rodziny – Sępolno przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec