Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Janina
Kuczera

Urodziła się 5 grudnia 1925 r. w Warszawie. Szkołę średnią ukończyła w 1947 r. w Lublinie. Studia wyższe odbyła w latach 1948–1952 na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie fizyki. Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymała w 1967 r. w Instytucie Biologii Stosowanej WSR we Wrocławiu za pracę pt. „Przenikanie elektronów monoenergetycznych przez modelowe substancje biologiczne”, natomiast stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1982 r. za pracę pt. „Działanie wybranych związków biologicznie czynnych na błonę fosfolipidową”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1989 r., a profesora zwyczajnego w 1995 r. Jej specjalnością naukową jest biofizyka transportu substancji przez modelowe błony biologiczne.Odbyła trzy staże naukowe: w ZSRR, na Węgrzech i w Szwajcarii. Współpracowała naukowo z Instytutem Biochemii AN ZSRR w Moskwie oraz z Zakładem Fizyki Instytutu J. Stefana w Lublianie, Słowenia.W 1952 r. podjęła pracę w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kolejno na stanowiskach: 1952–1954 – asystenta, 1954–1967 – starszego asystenta, 1967–1984 – adiunkta, 1984–1990 – docenta, 1990–1995 – profesora nadzwyczajnego i 1995–1996 – profesora zwyczajnego.

W 1955 r. zorganizowała pracownię izotopową i aż do 1977 r. pełniła funkcję jej kierownika oraz inspektora ochrony radiologicznej. Była rzecznikiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (1973–1977), przedstawicielem adiunktów w Senacie (1987–1990), prodziekanem Wydziału Rolniczego oraz wiceprzewodniczącą Senackiej Komisji ds. dydaktyki. W latach 1976–1993 pełniła funkcję konsultanta w zakresie techniki pomiarów izotopowych w Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.Od 1984 r. członek Komisji Błon Biologicznych Komitetu Cytobiologii PAN, od 1987 r. Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wrocławskiego

Oddziału PAN. W latach 1993–1996 należała do Komitetu Cytobiologii PAN, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (PTBF) i przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTBF w latach 1993–1996, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki. Była dyrektorem dwóch i współorganizatorem dziesięciu międzynarodowych Szkół „Biophysics of Membrane Transport”

Promotor 4 doktoratów. Wykonała łącznie 13 recenzji profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich. Jest głównym redaktorem i autorką większości opisów 12 wydań, ciągle uzupełnianych, skryptu do ćwiczeń laboratoryjnych. Była głównym redaktorem materiałów z 11 międzynarodowych Szkół „Biophysics of Membrane Transport”. Jest autorką 160 publikacji, w tym 62 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentowała na licznych konferencjach krajowych i 18 międzynarodowych konferencjach i kongresach. Wygłosiła 2 cykle wykładów w Słowenii. Była kierownikiem 1 grantu KBN oraz uczestniczyła w realizacji 5 grantów; obecnie uczestniczy w realizacji 1 grantu. Do głównych osiągnięć naukowych zalicza się próbę wyjaśnienia molekularnego mechanizmu działania grupy związków biologicznie aktywnych na błony modelowe i biologiczne, na ich strukturę i funkcje.

Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz wyróżniona nagrodą Ministra i 25 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec