Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krzysztof
Kuczewski

Urodził się 22 lutego 1946 r. w Suwałkach. Studia wyższe odbył w latach 1964–1969 na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1969 r. dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych. W 1978 r. Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Badanie wpływu zmiennego obciążenia hydraulicznego dla wybranych wysokości sztucznie uformowanych złóż torfowych na efekt oczyszczania ścieków”. Ta sama Rada Wydziału w 1991 r. na podstawie całokształtu dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na biologicznych ociekowych złożach torfowych” nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych w specjalności oczyszczania ścieków. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 2001 r. Od 2003 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego.

Po ukończeniu studiów w 1969 r. rozpoczął pracę w Katedrze Budownictwa Wodnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku asystenta, potem starszego asystenta, adiunkta, a od sierpnia 1995 r. profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1976 r. został zatrudniony w Zakładzie Techniki Sanitarnej Wsi Instytutu Budownictwa Rolniczego, obecnie Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej przynależnego do Instytutu Inżynierii Środowiska. Od 1992 r. pełni funkcję kierownika tego Zakładu.

Odbył liczne staże naukowe zagraniczne i krajowe, m.in. w Wyższej Szkole Technicznej w Bratysławie (Słowacja), na Uniwersytecie Rolniczym w Jełgawie (Łotwa), Akademii Rolniczej w Czeskich Budziejowicach (Czechy), w Wyższej Szkole Technicznej w Brnie (Czechy), Instytucie Inżynierii Środowiska – Politechnika Warszawska oraz staż zawodowy w Instytucie Ochrony Środowiska. Ponadto, w 1991 r. w ramach programu TEMPUS odbył semestralne Studium Podyplomowe Woda i Środowisko – kurs Postępowanie z substancjami zagrażającymi wodzie, zorganizowany przez Uniwersytet w Hanowerze (Niemcy).

Promotor 4 przewodów doktorskich (pomyślnie zakończonych) i 182 prac magisterskich. Wykonał 16 recenzji związanych z przewodem habilitacyjnym, rozprawą doktorską oraz z tytułem profesora. Recenzował 21 prac naukowych zleconych przez wydawnictwa naukowe i 30 projektów badawczych KBN.

Dorobek naukowy, wdrożeniowy i inżynierski bejmuje łącznie 172 pozycje, z których 82 opublikowano, w tym m.in. 3 podręczniki i skrypty, 5 monografii, 2 patenty. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania środowiska naturalnego do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, zaopatrzenia w wodę i kanalizację osiedli wiejskich, wykorzystania osadów ściekowych, ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora. Posiada odznakę „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za opracowanie i wdrożenie technologii oczyszczania ścieków bazującej na pracy ociekowego złoża torfowego.

Od 2003 r. członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, a od 2004 r. należy do Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec