Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Kotliński

Urodził się 28 marca 1921 r. w Piaskach k. Lublina. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Kielcach. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, które ukończył w 1949 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1951 r. w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Dysekcja świni białej zwisłouchej jako podstawowe kryterium dla oceny rzeźnej trzody chlewnej”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk zootechnicznych nadano mu na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu w 1964 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Szpinak jako pasza w świetle doświadczeń nad jego przydatnością w żywieniu świń”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1980 r. Odbył miesięczny staż naukowy w Wyższej Szkole Rolniczej w Pradze – Suhdol.

Przewodniczył Komisji ds. Produkcji Zwierzęcej PAN w Warszawie. Był dyrektorem naukowym, a następnie naczelnym Instytutu Zootechniki w Czechnicy i wieloletnim dyrektorem Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej AR we Wrocławiu, długoletnim prezesem Wojewódzkiego Związku Producentów Trzody Chlewnej, ekspertem Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu, redaktorem naczelnym „Rolnika Dolnośląskiego” i członkiem komitetu redakcyjnego pisma „Plon”.

Promotor 12 doktorów i jednego doktora honoris causa oraz 170 prac magisterskich. Wykonał liczne recenzje w przewodach habilitacyjnych oraz doktorskich, w tym jedną recenzję habilitacyjną pracownika naukowego Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze – Suhdol. Recenzent ponad 200 publikacji naukowych.

Autor 5 skryptów z zakresu hodowli trzody chlewnej oraz wielu artykułów. Na emeryturze wydał 15 opracowań książkowych dotyczących historii oddziału partyzanckiego AK Gór Świętokrzyskich „Wybranieccy” i liczne artykuły z tego zakresu, a także 7 tomików poezji partyzanckiej.

Odznaczony orderami wojennymi, w tym Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i innymi. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim oraz Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także medalami Komisji Edukacji Narodowej, „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, „Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Pradze – Suhdol”. Wyróżniony nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Zmarł 10 maja 2005 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny przy ul. Smętnej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec