Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Kotecki

Urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Wieleniu nad Notecią, woj. wielkopolskie. Studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1977 r., uzyskując stopień magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii otrzymał w roku 1985 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Uprawa wyki siewnej (Vicia sativa L.) na nasiona w siewie czystym i współrzędnym”, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych”. Tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1995, a w roku 1999 uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

Odbył staże naukowe w: ZSRR (Akademia Rolnicza im. Timirjazewa Moskwa), Jugosławii (Uniwersytet Nowy Sad), na Litwie (Akademia Rolnicza Kowno), w Niemczech (Uniwersytet Bonn, Gissen, Getynga).

Prodziekan (1993–1996), dziekan Wydziału Rolniczego (1996–2002), prorektor ds. nauki (2002–2005) redaktor merytoryczny serii „Rolnictwo” Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1993–2002), członek Wydziałowej Komisji Badań Naukowych (1993–2002), Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od roku 2005, przewodniczący Wydziałowych Komisji: Rozwoju Kadry Naukowej, Finansów, Nagród i Odznaczeń (1996–2002), przedstawiciel Wydziału Rolniczego w Senacie, członek Senackich Komisji: Finansowej, Rozwoju Kadry Naukowej, Badań Naukowych od roku 1996.

Członek Komitetu Uprawy Roślin PAN (1996–1998), Przewodniczący Sekcji Szczegółowej Uprawy Roślin Komitetu Uprawy Roślin PAN (1999–2002), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN (2003–2010), wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1999–2002).

Promotor 12 prac doktorskich i 24 magisterskich. Wykonał między innymi: 23 recenzje prac doktorskich, 20 ocen dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych, 3 wnioski na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 15 na tytuł profesora oraz 3 na stanowisko profesora zwyczajnego, 3 oceny na tytuł doktora honoris causa, ponad 100 recenzji wydawniczych i 70 dla KBN.

Współautor 4 podręczników akademickich: „Rośliny strączkowe” (1994), „Szczegółowa uprawa roślin” (1999, 2003), „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego” (1993, 1998, 1999), „Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt” (2008), skryptu – „Przewodnik do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin”, 3 monografii oraz ponad 180 publikacji naukowych.

Specjalista z zakresu uprawy roślin polowych, w tym zwłaszcza roślin strączkowych i oleistych. Jego osiągnięcia naukowe dotyczą zagadnień związanych z wpływem czynników przyrodniczych i agrotechnicznych na rozwój i plonowanie różnych form roślin strączkowych i rzepaku ozimego.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został 24-krotnie wyróżniony nagrodami Rektora, a za współautorstwo podręcznika pt. „Szczegółowa uprawa roślin” uzyskał w 2000 r. Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec