Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Barbara
Kosinkiewicz

Urodziła się 30 grudnia 1932 r. we Lwowie. Ukończyła Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej w 1957 r.

Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskała w 1967 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ niektórych produktów metabolizmu bakterii beztlenowych na rośliny”, w Instytucie Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (promotor – prof. N. Balicka). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1978 r. na Wydziale Rolniczym na podstawie rozprawy pt. „Substancje huminopodobne pochodzenia bakteryjnego”. Na stanowisko docenta powołana została w 1981 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1990 r.

Pełniła funkcję kierownika Katedry Mikrobiologii Rolniczej w latach 1987–1991.

Odbyła 7 staży, w tym zagraniczne w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen oraz w Instytucie im. L. Pasteura w Paryżu.

Była opiekunką 8 prac magisterskich, promotorem 1 rozprawy doktorskiej, recenzentem 1 rozprawy doktorskiej oraz 1 pracy habilitacyjnej. Opublikowała 51 prac, w tym 22 w międzynarodowych czasopismach. Brała udział w 8 międzynarodowych kongresach i konferencjach w Polsce, Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwecji i na Węgrzech. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Rolniczym w Gődőllő na Węgrzech oraz na Uniwersytecie Rolniczym w Nowym Sadzie w Jugosławii.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych zaliczyć należy udowodnienie roli bakterii glebowych w biosyntezie związków huminowych, opracowanie metod analizy aktywności biologicznej gleb pod wpływem stosowanych pestycydów, stwierdzenie możliwości modyfikacji aktywności pestycydów oraz metali ciężkich przez drobnoustroje w warunkach naturalnych oraz opracowanie metody określenia biomasy drobnoustrojów glebowych przy zastosowaniu metod frakcjonowania molekularnego ekstraktów glebowych.

Wyróżniona nagrodą PAN oraz siedmiokrotnie nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec