Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adolf Stanisław
Korniewicz

Urodzony 20 czerwca 1935 r. w Palikówce, powiat Rzeszów. W latach 1949–1953 uczęszczał do Technikum Rolniczego w Chojnowie.

Studia wyższe odbywał w latach 1953–1957 na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł inżyniera zootechnika, a następnie studiując zaocznie, uzyskał w 1962 r. tytuł magistra zootechnika. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w 1968 roku nadała mu Rada Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ terminów odłączania na użytkowość rozpłodową macior, wzrost prosiąt i wyniki ich tuczu”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1977 r. po przedłożeniurozprawy pt. „Badania nad zastosowaniem buraków cukrowych i cukrowo-paszowych „Poly-Past” w żywieniu trzody chlewnej”. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał Uchwałą Rady Państwa w 1986 r.

Pracę zawodową rozpoczął w 1957 r. w Instytucie Zootechniki-Zakład Doświadczalny Czechnica k. Wrocławia. Pracował kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, docenta, kierownika Centralnej Stacji Oceny Pasz, zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych, profesora. W 2001 r. podjął pracę na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa. Był organizatorem, a następnie przez 23 lata kierownikiem Centralnej Stacji Oceny Pasz jako zakładu naukowo-badawczego Instytutu Zootechniki. Ponadto przez 18 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych Zakładu Doświadczalnego „Czechnica”, koordynując prace badawcze, wdrożeniowe i szkoleniowe zlokalizowanych tam pracowni i współpracując bezpośrednio z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie oceny jakości pasz na potrzeby rolnictwa w całym kraju. W latach 2001–2005 był zatrudniony w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Odbył krótkoterminowe staże na Węgrzech, w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji, Niemczech, USA, Holandii, Belgii.

Prowadził badania w zakresie: żywienie macior i prosiąt; produkcja suszów z różnych roślin pastewnych oraz ich zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej, drobiu i bydła; poszukiwanie nowych źródeł białka dla zwierząt monogastrycznych; określenie efektywności nowych stymulatorów i probiotyków dla trzody chlewnej, owiec i bydła; wpływ różnych konserwantów na jakość mikrobiologiczną pasz i efekty produkcyjne zwierząt; skuteczność zakwaszaczy w odchowie prosiąt i warchlaków; efektywność preparatów enzymatycznych w żywieniu trzody chlewnej i drobiu; produkty rzepakowe w żywieniu trzody i bydła; ocena różnych mieszańców kukurydzy, zbiór, konserwacja i udział w dawkach pokarmowych dla trzody i bydła; metody oceny pasz gospodarskich i przemysłowych; tworzenie banku informacji o aktualnym składzie chemicznym pasz; organiczne formy mikroelementów w żywieniu zwierząt; wpływ detoksykantów na jakość paszy i efekty produkcyjne zwierząt.

Dorobek naukowy obejmuje łącznie 545 publikacji, w tym 202 oryginalne prace naukowe, 117 komunikatów i doniesień naukowych, 38 norm i instrukcji wdrożeniowych, 177 artykułów popularnonaukowych. W okresie (2001–2010) jako pracownik wypromował 4 doktorów.

Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa; Rady Naukowej Instytutu Zootechniki; Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego; Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Komisji Oceny Pasz; Kolegium Redakcyjnego „Roczników Naukowych Zootechniki, Monografie i Rozprawy”.

Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i wdrożeniową otrzymał szereg odznaczeń, w tym „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Zasłużony dla Przemysłu Paszowego”, „Zasłużony dla Instytutu Zootechniki”, „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

W okresie istnienia Centralnej Stacji Oceny Pasz przeszkolił i wydał świadectwa uprawniające do wykonywania analiz i oceny pasz 250 osobom.

Jest sympatykiem sportu i opiekunem młodych sportowców na wsi. Przez okres 15 lat był prezesem klubu sportowego „Zootechnik” w Żórawinie.

Wypromował 4 doktorów.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec