Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Barbara
Kosowska

Urodziła się 7 czerwca 1952 r. we Wrocławiu, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej. Studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w roku 1978. Pracę na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt rozpoczęła w 1981 r. W roku 1985 obroniła pracę doktorską pt. „Endokrynna odpowiedź szczurów na stres w zależności od nasilenia ich stopnia inbredu”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Bolesława Nowickiego. Odbyła staże naukowe w Nitrze oraz Brnie w byłej Czechosłowacji. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 1992 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ depresji inbredowej szczurów na koncentrację hormonów płciowych w związku z ich reaktywnością stresową”. Następnie odbyła długoterminowy staż naukowy w Australii na Narodowym Uniwersytecie w Canberze oraz krótkoterminowy w RFN. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2002 r. Interesują ją następujące dyscypliny biologii: genetyka ogólna, zwierząt oraz weterynaryjna, endokrynologia, genetyka człowieka, genetyka i biologia molekularna, filogenetyka molekularna, genomika porównawcza, biologia komórki. Była promotorem w pięciu przewodach doktorskich oraz recenzentem kilku prac doktorskich, habilitacyjnych, dorobku na tytuł profesora, a także recenzji redakcyjnych. Jest autorem i współautorem 18 dzieł zwartych, w tym podręcznika akademickiego pt. „Genetyka weterynaryjna”, wyróżnionego nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Jest autorem 102 publikacji, w tym 58 oryginalnych prac twórczych, z których ponad połowa została opublikowana w uznanych czasopismach zagranicznych. W roku 1995 stworzyła Pracownię Biologii Molekularnej i Cytogenetyki, której jest kierownikiem.

Została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, nagrodą I stopnia MEN oraz kilkunastoma nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec