Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Franciszek
Gospodarczyk

Urodził się 25 października 1935 r. w Kowalówce, powiat Buczacz, Małopolska Wschodnia. Szkołę podstawową ukończył w Borowie, a liceum ogólnokształcące we Wrocławiu. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej ukończył w roku 1963, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1971 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Dynamika przyrostu i plonowanie runi pastwiskowej w warunkach górskich i niżowych” (promotor – prof. dr hab. Zygmunt Hryncewicz), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych – na tymże Wydziale, przedstawiając rozprawę pt. „Plonowanie mieszanek koniczyny czerwonej z trawami w zależności od różnych warunków środowiska”.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1997 r.

Odbył długoterminowe staże naukowe w Szwajcarii (Stacja Federalna w Changins k. Nyon), Austrii (Federalna Stacja Doświadczalna w Gumpenstein k. Irding) oraz krótkoterminowy w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie).

Członek Senackiej Komisji Badań Naukowych (1987–2003), Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich, Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw COBORU (od 1984 r.), koordynator programów współpracy badawczej, wdrożeniowej i szkoleniowej pomiędzy Akademią Rolniczą a Sudeckim Zjednoczeniem Rolniczo-Przemysłowym w latach 1975–1980.

Promotor 3 prac doktorskich oraz 205 prac magisterskich i inżynierskich. Wykonał pięć recenzji w przewodach doktorskich, 80 recenzji publikacji naukowych oraz 15 projektów badawczych KBN. Współautor 2 skryptów do ćwiczeń oraz 120 publikacji naukowych, w tym 8 w językach obcych. Wyniki swych prac prezentował na 7 zagranicznych konferencjach, m.in. w Aas – Norwegia, Nyon – Szwajcaria, Novi Sad – Jugosławia, Lourdes – Francja.

Organizator i kierownik specjalizacji Kształtowanie Terenów Zieleni, współorganizator kierunków studiów: ochrony środowiska i architektury krajobrazu. W latach 1998−2004 kierownik Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni. W latach 2004−2009 kierownik Zakładu Kompozycji Krajobrazu na kierunku architektura krajobrazu. Organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym na temat rolniczego zagospodarowania Sudetów i zieleni w środowisku miejskim. Współorganizator konferencji cyklicznych z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni (w latach 1996−2003), współorganizator konferencji krajowej pt. „Krajobrazy Europy” (2009 r.). Członek Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie” (od 2002 r.), Rady Programowej Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych (od 2002 r.), członek Rady Programowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 2009 r.), Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Sekcji Architektury Krajobrazu, komisji Architektury i Urbanistyki – oddział PAN we Wrocławiu (od 2007 r.), członek Rady Naukowej ds. Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Komisji Uzdrowiskowej przy Urzędzie Gminy Bystrzyca Kłodzka, wiceprzewodniczący Zespołu Opiniodawczo-Doradczego przy Prezydencie Wrocławia ds. zieleni, konsultant przy zagospodarowaniu pola golfowego Szczytna Śląska. Konsultant obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Wyróżniony nagrodą Ministra i 11 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec