Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Irena
Górska

Urodziła się 24 lipca 1929 r. w Łachwie na Polasiu. Liceum ogólnokształcące ukończyła w Lublinie w 1949 r. W latach 1949–1954 odbyła dwustopniowe studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Lublinie i na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra zoologii.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1962 r. na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania histometryczne i histochemiczne tkanki mięśniowej cieląt z różnych warunków żywieniowych” (promotor – prof. dr inż. Marian Juny). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadano jej na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1974 r. na podstawie rozprawy pt. „Ultrastrukturalne i histochemiczne zmiany w mięsie zajęczym w okresie pośmiertnym i podczas magazynowania w mroźni”. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 1991 r. Odbyła staże naukowe w Moskiewskim Technologicznym Instytucie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Wszechzwiązkowym Naukowo-Badawczym Instytucie Przemysłu Mięsnego (1985 r.), a w 1987 r. w Leningradzkim Technologicznym Instytucie Przemysłu Chłodniczego.

Członek Kolegium Redakcyjnego ds. Wydawnictw i redaktor merytoryczny serii „Technologia Żywności” (1981–1987), Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu, przewodnicząca i członek wielu komisji rektorskich, senackich, uczelnianych i wydziałowych (1971–1987), członek senatu (1987–1999), prodziekan (1981–1987), dziekan Wydziału Technologii Żywności (1987–1993).

Członek Sekcji Technologii i Chemii Białka Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN (1980–1982), Zespołu Ekspertów ds. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka przy MEN (1989–1990), Sekcji Technologii Żywności i Żywienia KBN (1996–1997).

Promotor 2 doktorów oraz 82 prac magisterskich, recenzent 7 wniosków na tytuł profesora zwyczajnego, 1 rozprawy habilitacyjnej i 5 doktorskich, 25 prac wydawniczych, 23 projektów badawczych KBN.

Współautorka 2 skryptów oraz 98 pozycji naukowych, w tym 42 oryginalnych prac twórczych. Wyniki prac prezentowała na dwóch międzynarodowych kongresach.

Specjalność naukowa: technologia mięsa ze szczególnym uwzględnieniem ubocznych niekonwencjonalnych surowców rzeźnych w aspekcie ich żywnościowego wykorzystania. Była kierownikiem 2 tematów badawczych w ramach Programów Badawczych Międzyresortowych (1981–1985) i Centralnego Programu Badań Podstawowych (1986–1990), grantu promotorskiego KBN (1997–1999) oraz współautorem projektu badawczego KBN (1992–1994). Pod jej kierunkiem 7 osób z kraju odbyło staże naukowe.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniona 18 nagrodami Rektora.

Zmarła 28 kwietnia 2022 roku, została pochowany na Cmentarzu Parafialnym Św. Rodziny we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec