Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria Joanna
Golinowska

Urodziła się 14 sierpnia 1948 r. w Jędrzychowicach na Ziemi Lubuskiej. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1966 r. w Nowej Soli.

Studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1971 r., uzyskując stopień magistra inżyniera. W tymże roku odbyła roczny staż w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych Swojec i Magnice, a następnie została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadano jej w 1979 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie dysertacji pt. „Modele organizacji ochrony roślin w kombinatach państwowcy przedsiębiorstw gospodarki rolnej” (promotor – prof. dr hab. Wanda Mierzejewska). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – ekonomiki ochrony roślin i środowiska rolniczego otrzymała na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski”.

Odbyła zagraniczne staże: w Czechosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR i Niemczech. Od 1990 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonomiki Ochrony Roślin, od 2004 r. kierownika Zakładu Ekonomiki Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego, a od 2010 wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Od 2008 r. jest przewodniczącą Komisji Wyborczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego. Od 2008 r. Komitetu Ochrony Roślin PAN, od 2003 r. jest członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. Jest działaczką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych od 1999 r. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu.

Wypromowała jednego doktora, 106 magistrów, recenzowała dwie prace doktorskie. Jest autorem 3 książek oraz 200 prac naukowych. Jest uznaną specjalistką w zakresie ekonomiki ochrony roślin i środowiska rolniczego.

Odznaczona została Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową za zasługi dla oświaty, Złotą Odznaką PTE i odznaką „zasłużony dla Opolszczyzny”. Otrzymała 23 nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec