Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Antoni
Golachowski

Urodził się 9 października 1951 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego które ukończył w 1969 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Pracę dyplomową z zakresu technologii rolnej obronił w 1975 r., otrzymując tytuł magistra inżyniera.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na podstawie dysertacji pt. „Właściwości skrobi wyodrębnionej z bulw ziemniaka przechowywanych w różnych temperaturach”, której promotorem był prof. dr hab. Wacław Leszczyński. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia otrzymał w 1996 r. na tym samym Wydziale, przedkładając rozprawę habilitacyjną pt. „Wpływ warunków przechowywania surowców i półproduktów krochmalniczych na właściwości otrzymanej skrobi”. Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych nadano mu w 2002 r.

Odbył krótkoterminowe staże naukowe na Uniwersytecie w Nowym Sadzie (Jugosławia), szkolenia w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury naukowej w firmie Brabender OHG w Duisburgu (Niemcy) oraz długoterminowe staże przemysłowe w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie i Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Pile.

W latach 1999–2005 pełnił funkcję prodziekana, a od 2005 r. jest dziekanem Wydziału Nauk o Żywności . W latach 2001–2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Węglowodanów w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa. Od 2004 r. jest członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2007 został powołany do Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk. Był promotorem 3 prac doktorskich, recenzentem 8 dysertacji doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej. Recenzował 12 publikacji naukowych (w tym 6 w „Food Chemistry”), kilkanaście projektów badawczych oraz jeden podręcznik.

Autor 37 oryginalnych prac twórczych (opublikowanych m.in. w „Starch” i „Carbohydrate Polymers”) 4 prac przeglądowych, 4 rozdziałów w książkach w języku angielskim o wartości naukowej, a także około 120 referatów i doniesień na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jest specjalistą w zakresie chemii i technologii skrobi, szczególnie w modyfikacjach skrobi metodami fizycznymi i chemicznymi oraz kombinacjami tych metod. Kierował dwoma projektami badawczymi, współuczestniczył w wykonaniu 5 projektów badawczych i 1 projektu zamawianego. Był organizatorem 2 ogólnopolskich konferencji naukowych, współorganizatorem 6 konferencji, członkiem komitetów naukowych 3 konferencji międzynarodowych

Laureat 2 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i 20 nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz odznaką „ Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec