Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Witold
Golnik

Urodził się 17 czerwca 1939 r w Częstochowie. W 1956 r. ukończył liceum ogólnokształcące, rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1963 r. Po rocznym stażu podjął studia doktoranckie w Zakładzie Chorób Drobiu Katedry Epizootiologii Wydziału Weterynaryjnego SGGW.

Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w roku 1969, początkowo był asystentem, a od roku 1970 adiunktem w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie. W roku 1973 podjął pracę jako adiunkt na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu – celem przeniesienia było zorganizowanie pracowni wirusologicznej.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych uzyskał w 1980 r., rok później mianowany został docentem, w roku 1993 profesorem nadzwyczajnym.

Jego prace badawcze dotyczą głównie wirusów chorobotwórczych. Na szczególne podkreślenie zasługują badania chorób wirusowych koni, a przede wszystkim wirusa zaplenia tętnic koni. Jako pierwszy w Europie rozpoznał i opisał przypadki masowych ronień płodów przez ciężarne klacze zakażone spontanicznie tym wirusem, opracował wiele metod diagnostyki etiologicznej i serologicznej choroby. Prowadzi badania epidemiologiczne, porównawcze badania genomów różnych szczepów wirusa zapalenia tętnic koni izolowanych na różnych kontynentach. Badania te realizowane są przy współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami europejskimi, amerykańskimi i japońskimi.

Jego dorobek naukowy stanowi 78 publikacji oraz liczne ekspertyzy z zakresu chorób wirusowych koni. Jest promotorem dwu ukończonych prac doktorskich.

W latach 1993–1996 był dziekanem, a od 1983 r. był kierownikiem Katedry Mikrobiologii Weterynaryjnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN oraz Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Honorowym Medalem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu i Medalem „Zasłużony dla UP”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec