Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Alicja
Czamara

Urodziła się 19 stycznia 1947 r. w Bielsku Białej. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1964 r. oraz studiów na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w Krakowie w 1970 r. uzyskała dyplom magistra inżyniera geologa. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Gruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk technicznych nadała jej Rada Wydziału Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu 30 czerwca 1979 r. na podstawie pracy pt. „Wpływ kolmatacji i osadów dennych na przesiąki ze zbiorników wodnych zlokalizowanych na gruntach żwirowych” (promotor – prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski), a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska nadała jej Rada Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu 29 czerwca 1999 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Oddziaływanie wybranych urządzeń melioracyjnych na zasoby wód gruntowych”. W roku 2001 została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymała 8 czerwca 2006 r.

Od 2003 r. jest kierownikiem Zakładu Geotechniki i Wód Podziemnych. Współpracuje z KPK Programów Ramowych UE (przy IPPT PAN w Warszawie). Wraz z pracownikami swojego Zakładu bierze udział w pracach międzynarodowej sieci badawczej ENVITECH; w międzynarodowym programie Erasmus LLP (wykłady w języku angielskim); od 2009 uczestniczy w realizacji projektu Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków unijnych.

Jej główną specjalnością naukową są hydrogeologia i geologia inżynierska. Sprawowała nadzór naukowy nad budową zapory ziemnej zbiornika retencyjnego w Komorowie. Była współorganizatorką stacji doświadczalnej w zlewni Ciesielskiej Wody.

Wyniki swoich badań prezentowała na 53 konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Wiesbaden, Wiedniu, Turcji, Hiszpanii, Austrii. Odbyła staże zagraniczne w Niemczech, Norwegii, na Węgrzech, Słowacji i w Holandii; staż krajowy w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym we Wrocławiu. Była współorganizatorem 7 konferencji naukowych na Wydziale oraz na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również 10 Międzynarodowych Konferencji SKN na UP we Wrocławiu .

Jej dorobek naukowy stanowi 148 pozycji, w tym: 65 publikacji naukowych, 83 opracowania niepublikowane oraz materiały dydaktyczne na płytach CD. Wypromowała 2 doktorów, pod jej kierunkiem 43 studentów wykonało prace magisterskie, recenzowała 4 prace doktorskie.

Jest kierownikiem specjalności gospodarka odpadami. Jest wieloletnim kuratorem wydziałowym Studenckich Kół Naukowych.

Posiada certyfikat z zakresu ewidencji i gospodarowania odpadami na kierunku inżynieria środowiska. Jest członkiem Panelu Ekspertów do oceny projektów w ramach ZPORR w dziedzinie zagospodarowania odpadów; członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego we Wrocławiu.

Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Wyróżniona: nagrodą zespołową Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 10 nagrodami Rektora AR i UP we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec