Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Włodzimierz
Czamara

Urodził się 2 stycznia 1942 r. w Krasnem. Studia wyższe odbył w latach 1962–1967 na Wydziale Melioracji Wodnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera melioracji wodnych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu w 1976 r., na podstawie rozprawy pt. „Zmienność współczynnika spływu powierzchniowego na terenach kopalń odkrywkowych węgla brunatnego”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska (w specjalności hydrologia) w 1991 r. na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego i rozprawy pt. „Charakterystyka hydrologiczna i model wezbrań opadowych dorzecza górnej Odry”. W roku 2000 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1969 w Katedrze Budownictwa Wodnego WSR we Wrocławiu na stanowiskach asystenta (1968–1972), starszego asystenta (1972–1976), adiunkta (1976–1994), od 1995 r. jest profesorem AR we Wrocławiu. Promotor 3 prac doktorskich oraz opiekun 136 prac magisterskich.

Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 159 pozycji. Jego zainteresowania naukowe dotyczą badań procesu spływu powierzchniowego, erozji powierzchniowej, określania przepływów ekstremalnych i modelowania procesów hydrologicznych. Badania procesu spływu powierzchniowego, infiltracji i erozji miały charakter pionierski i pozwoliły na wypracowanie metodyki określania współczynnika spływu powierzchniowego na terenach kopalń odkrywkowych.

Oryginalnym i pionierskim osiągnięciem były badania spływu powierzchniowego i erozji na terenach antropogenicznie ukształtowanej morfologii oraz opracowany model zlewni o parametrach rozłożonych.

Aktywnie uczestniczył w pracach komitetów organizacyjnych sześciu sympozjów naukowych ogólnopolskich oraz dwóch międzynarodowych. W latach 1993–1999 był redaktorem serii Inżynieria Środowiska Zeszytów Naukowych AR. Uczestniczy w pracach zarządu wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego: od 1984 do 1988 r. był sekretarzem Sekcji, a w latach 1989–1992 przewodniczył Sekcji Hydrologicznej. Od 1993 r. jest sekretarzem Sekcji Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Uczestniczy przy realizowaniu praktycznych problemów gospodarki wodnej na obszarach Dolnego Śląska – jako rzeczoznawca w stowarzyszeniu SITWM oraz biegły w zakresie postępowania wodno prawnego i sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz hydrologii.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec