Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Czaban

Urodził się 1 maja 1948 r. w Debrzycach, woj. opolskie. Studia wyższe odbył w latach 1968–1972 na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra inżyniera melioracji wodnych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych we Wrocławiu w 1977 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie melioracji (specjalność hydraulika) uzyskał w 1987 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1998 r. W 2002 r. został profesorem zwyczajnym.

W latach 1988–1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, 1989–1991 pełnił obowiązki dyrektora, a od 1991 r. jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska.

Staże krajowe odbył w Politechnice Krakowskiej, Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu. Zagraniczne staże naukowe zaś w Instytucie Mechaniki Płynów w Tuluzie i Katedrze Hydrauliki i Hydrologii Politechniki Praskiej. Wielokrotnie brał udział w krótkoterminowych stażach i konsultacjach naukowych oraz w zagranicznych konferencjach organizowanych w Czechach, Bułgarii, Niemczech, Rosji, USA, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Belgii i Włoszech.

Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 256 pozycji, z tego 107 opublikowanych, w tym 14 w językach kongresowych. Obszar jego zainteresowań naukowych koncentruje się na zagadnieniach: hydraulika przepływów dwufazowych, hydraulika rurociągów, gospodarka odpadami, ochrona wód, odnawialne źródła energii, ocena oddziaływania na środowisko. Jest współautorem 3 patentów. Pełni nadzór naukowy nad gospodarką wodną i odpadową oraz ochroną środowiska w składowisku Żelazny Most.

Był członkiem Sekcji Uczelni Rolniczych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Rady Dorzecza Górnej i Środkowej Odry, członkiem Komisji Gospodarki Wodnej przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zastępcą przewodniczącego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, przewodniczącym Rady Laboratorium Uczelnianego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, biegłym Ministra Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i operatów wodnoprawnych, Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego we Wrocławiu. Jest członkiem Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Regionalnej Komisji ds. OOS, IASTED – The International Association of Science and Technology for Development, EDC – European Drought Centre. Udziela się w 2 sieciach naukowych: „ENVITECH (International Scientific Thematic Network for Environmental Technologies ENVITECH-net)” i „Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems”.

Profesor Stanisław Czaban opracował 3 skrypty (2 jako współautor). Był opiekunem 38 prac magisterskich i 6 prac inżynierskich. Od 1996 r. jest kierownikiem specjalizacji inżynieria wodna na studiach magisterskich. Promotor 3 doktoratów. Wykonał jedną recenzję pracy habilitacyjnej i 7 prac doktorskich. Był recenzentem wydawniczym 2 prac habilitacyjnych, 5 – dorobku na stanowisko profesora nadzwyczajnego bądź zwyczajnego, 6 – dorobku kandydatów do tytułu profesora oraz 4 grantów zagranicznych.

Był współorganizatorem konferencji: Computional Hydraulic in Agricultural Engineering, Odra i jej dorzecze, Przyrodnicze i techniczne aspekty gospodarki wodnej w dolinach rzecznych o gęstej zabudowie hydrotechnicznej, wybrane problemy inżynierii środowiska.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, wyróżniony 2 nagrodami Ministra i 25 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2006 r. uzyskał prestiżową nagrodę w USA za poster prezentowany na Second International Conference on Environmental Science and Technology, Houston, Texas, USA, August 19–22, 2006.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec