Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Teresa
Brej

Urodziła się 22 października 1950 r. we Wrocławiu. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Studia wyższe odbyła na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1980 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu za pracę doktorską pt. „Badania ekologiczne roślin w obszarze intensywnego oddziaływania Huty Miedzi Legnica” (promotor – prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski). W 2002 r. na podstawie rozprawy złożonej z cyklu 3 prac pt. „Wybrane właściwości ekologiczne perzu Agropyron repens (L.)P. Beauv” – opublikowanych w Acta Societatis Botanicorum Poloniae – otrzymała stopień doktora habilitowanego z zakresu agronomii na Akademii Rolniczej we Wrocławiu; specjalność naukowa: botanika rolnicza, ekologia roślin.

Odbyła staże naukowe w Norwegii, Kanadzie (University of British Columbia, Vancouver), Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Od roku 2009 pełni funkcję kierownika Katedry Botaniki i Ekologii Roślin. Od roku 2002 jest wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska PAN we Wrocławiu, a wcześniej (1987–2002) była jej sekretarzem.

Jest promotorem 1 pracy doktorskiej, opiekunem 16 prac magisterskich. Była recenzentem 1 rozprawy habilitacyjnej i 1 pracy doktorskiej. Jest współautorką tłumaczenia na język polski podręcznika do ekologii pt. „Populations Ecology. A Unified Study of Animals and Plants”, (Eds) M. Begon, M. Mortimer, Blackwell Sci. Public., Oxford, 1982.

Autorka 50 opublikowanych prac, w tym 31 oryginalnych prac twórczych. Brała udział w międzynarodowych konferencjach w Holandii, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, we Włoszech.

Prowadzone badania dotyczą problematyki wpływu skażeń przemysłowych na rośliny i ich zbiorowiska, a zwłaszcza wpływu metali ciężkich na procesy ekofizjologiczne dziko rosnących i uprawnych gatunków roślin zielnych. W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się też zjawiska inwazji biologicznych związanych z przenikaniem obcych przedstawicieli flory do rodzimych ekosystemów.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej została wyróżniona 8 nagrodami Rektora. Otrzymała również nagrodę Sekretarza Wydziału Nauk Biologicznych PAN – za prace z zakresu fitoindykacji.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec