Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz Michał
Szmańko

Urodził się 29 września 1949 r. w Zielonej Górze. W 1967 r. ukończył liceum w Zielonej Górze. W latach 1968–1972 odbył studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Pracę dyplomową z zakresu specjalizacji ocena i przechowalnictwo surowców pochodzenia zwierzęcego wykonał w Katedrze Obrotu i Oceny Surowców Zwierzęcych, później przekształconej w Katedrę Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności. W roku 1972 podjął pracę w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Oddziale Technologii Rolno-Spożywczej.

Stopień doktora nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 1981 na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ zamrażalniczego przechowania szynek wieprzowych nie puszkowanych na wybrane parametry fizykochemiczne, histologiczne oraz poziom lotnych N-nitrozoamin”.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia uzyskał w 1998 r. na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Ocena efektywności przechowywania wędzonek w temperaturze bliskiej krioskopowej oraz w stanie zamrożonym (badania modelowe)”.

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia otrzymał w 2009 r.

W latach 1980–1994 odbył trzymiesięczne staże naukowe w University of Bristol w Anglii oraz Bundensanstalt für Fleischforschung w Kulmbach w Niemczech, a ponadto dwunastomiesięczny staż zawodowy w przedsiębiorstwie przemysłu mięsnego Fleisch + Wurstproduktion AG, Gebrüder Kunz w Szwajcarii.

Jego dorobek naukowy stanowi 140 pozycji, w tym 61 stanowią oryginalne prace twórcze, 14 prace przeglądowe, 3 monografie w języku angielskim oraz 3 wzory użytkowe. Prace publikował w czasopismach zagranicznych oraz krajowych o zasięgu międzynarodowym. Oprócz tego jest autorem 44 komunikatów naukowych wygłaszanych na konferencjach międzynarodowych (Bułgaria, Anglia, Kuba, Francja, Irlandia, Dania, Finlandia).

Wypromował trzech doktorów oraz 120 prac dyplomowych.

Był współwykonawcą 10 projektów międzyresortowych (CPBR i KBN) – jeden z nich, którego był kierownikiem, został oceniony jako bardzo dobry.

Główna tematyka jego badań naukowych obejmuje technologie mięsa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień surowcowych oraz przechowalnictwa przetworów mięsnych w temperaturze bliskiej krioskopowej.

Jest członkiem British Alumni Society. Pełnił funkcje organizacyjne – opiekuna koła naukowego, członka i Rzecznika Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Za działalność naukowo-badawczą był 14 razy wyróżniony nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a także Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec