Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Szlachta

Urodził się 29 lipca 1945 r. w Kraszewicach, woj. wielkopolskie. Absolwent Wydziału Mechanizacji Rolnictwa WŠZ w Pradze (1971). W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania wybranych typów dojarń w aspekcie ich przydatności do warunków krajowych”, a w 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie mechanizacji rolnictwa po przedłożeniu rozprawy pt. „Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego”.

Tytuł profesora otrzymał w 1994 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2000 r. Jest specjalistą w dziedzinie mechanizacji produkcji zwierzęcej, a w szczególności specjalizuje się w problematyce doju mechanicznego krów.

Odbył staże naukowe w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Czechosłowacji (WŠZ w Brnie), Szwecji (Alfa Laval (Tumba) i dwukrotnie w Norwegii (Swedish University of Agricultural Science w Uppsali).

Członek Komisji Uczelnianej ds. Dyscyplinarnych, prodziekan Wydziału Rolniczego, dziekan Wydziału Rolniczego (1993–1996), prorektor ds. nauki (1996–1999; 1999–2000-2002; 2005–2008; od 2008 r.). Współorganizator czasopisma elektronicznego polskich uczelni rolniczych pod nazwą „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”. Jest wieloletnim członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, członkiem Sekcji Nauk Rolniczych WTN we Wrocławiu, czwartą kadencję członkiem Rady Naukowej IBMER, a od roku 2010 Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Problemy Inżynierii Rolniczej” oraz „Inżynierii Rolniczej”, a także EJPAU seria „Agricultural Engineering”, Technika Agraria. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Promotor 4 przewodów doktorskich, opiekun naukowy 2 doktorantów. Wykonał 12 recenzji prac doktorskich, 17 wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego, 14 recenzji wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, 6 superrecenzji dla CK, 87 wniosków projektów badawczych krajowych oraz recenzji 2 projektów zagranicznych.

Jest autorem i współautorem 3 skryptów oraz autorem i współautorem 214 pozycji prac naukowych, w tym 110 pozycji prac oryginalnych, 1 patentu oraz 93 opracowań i ekspertyz.

Wyróżniony nagrodą Ministra SWNiT, 19 nagrodami Rektora, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec