Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Szymon
Szewrański

Urodził się 30 sierpnia 1974 r. w Bielawie. W 1993 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w rodzinnym mieście. W tym samym roku rozpoczął studia zawodowe na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł zawodowy inżyniera uzyskał w 1997 r., a magistra w 1998 r. W tym samym roku został słuchaczem studiów doktoranckich w zakresie kształtowania środowiska.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska otrzymał w 2001 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ małych zbiorników wodnych na ilość rumowiska unoszonego w cieku i wartość denudacji jednostkowej” (promotor – prof. dr hab. inż. Józef Sasik). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska otrzymał w 2010 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Rozbryzg jako forma erozji wodnej gleb lessowych”.

W latach 1999−2007 ukończył następujące studia podyplomowe: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1999 r.); Prawo Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (2001 r.); Systemy Informacji o Terenie i Pomiary GPS na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2005 r.) oraz Urbanistyka i planowanie przestrzenne na Politechnice Wrocławskiej (2007 r.).

Doświadczenia zawodowe zdobywał w czasie wyjazdów naukowych i praktyk stażowych, m.in. w Wielkiej Brytanii (University of Sunderland, University of Birmingham), Niemczech (Brandenburgische Technische Universität w Cottbus), Belgii (Katholieke Universiteit w Leuven), Włoszech (Komisja Europejska DG Joint Research Centre Ispra), Finlandii (University of Jyväskylä), Węgrzech (Akademia Rolnicza w Debrecenie).

Opiekun 8 prac magisterskich oraz 3 prac inżynierskich zrealizowanych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Autor 101 prac naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wdrożeniowo-eksperckich (w tym 40 oryginalnych prac twórczych). W języku angielskim opublikował 9 oryginalnych prac twórczych oraz 5 artykułów, 1 praca ukazała się w języku ukraińskim. Wyniki prac prezentował na ponad 10 zagranicznych konferencjach i warsztatach badawczych. Wygłosił wykłady i odczyty w ośrodkach akademickich we Włoszech, Niemczech, Czechach, Estonii i Słowacji.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów zrównoważonego planowania przestrzeni rolniczej oraz proekologicznego zagospodarowania terenów wiejskich. Prowadził badania dotyczące prognozowania skutków środowiskowych powodowanych upowszechnianiem zasad dobrych praktyk rolniczych i działań rolno-środowiskowych. Brał udział w pracach nad Strategią Ochrony Gleb UE i we wdrażaniu Dyrektywy Azotanowej w Polsce. Obecnie prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie oceny zmian środowiskowych zachodzących na obszarach wiejskich powodowanych niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się miast.

Nagrodzony 3 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego (Akademii Rolniczej) we Wrocławiu, dwukrotnie wyróżniony w okresowej ocenie pracowników naukowo-dydaktycznych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec