Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Sożyński

Urodził się 24 maja 1920 r. w Grudziądzu. Gimnazjum ukończył w 1938 r. w Gdyni. Brał udział w kampanii wrześniowej i w powstaniu warszawskim. W latach 1945–1949 studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. W 1952 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a w 1969 r. – doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie.

Od 1947 r. pracował jako asystent wolontariusz, a od 1949 r. jako asystent w Zakładzie Technologii i Przetwórstwa Owoców i Warzyw. W latach 1952–1962 był kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Technicznej w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Był pierwszym prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicz

nego Przemysłu Rolno-Spożywczego tej uczelni. W latach 1962–1975 pracował w Akademii Rolniczej w Szczecinie, pełniąc funkcję kierownika Katedry Technologii Rolnej, a następnie Laboratorium Centralnego i Pracowni Filmowej. W 1975 r. powrócił do Wrocławia i pracował w Instytucie Przechowalnictwa i Technologii Żywności Akademii Rolniczej jako kierownik Zakładu Technologii Przetwórstwa Owoców i Warzyw i zastępca dyrektora Instytutu.

W latach 1981–1982 był prorektorem ds. dydaktyki i wychowania Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1982 r. przeszedł na emeryturę. Do 1998 r. prowadził zajęcia na Wydziale Technologii Żywności, w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym i Studium Doktoranckim w Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Był autorem ponad stu prac i doniesień naukowych, opublikował 18 prac i 11 skryptów. Był autorem filmu dydaktycznego nagrodzonego przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, promotorem ponad 200 prac magisterskich, pracy doktorskiej i recenzentem 8 prac doktorskich.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN. Działał aktywnie w organizacjach kombatanckich, był przewodniczącym koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstania Warszawskiego.

Zmarł 14 listopada 1998 r. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec