Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zofia
Spiak

Urodziła się 1 lutego 1950 r. w Nowej Sarzynie. Szkołę podstawową, a następnie V Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu. W 1968 r. rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła je w roku 1973, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1986 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ nawożenia mineralnego na dynamikę zawartości ołowiu, miedzi i cynku w glebach zanieczyszczonych przez hutę miedzi” (promotor – prof. Eligiusz Roszyk). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskała w 1994 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Badania nad określeniem szkodliwej dla roślin zawartości cynku w glebach”.

Tytuł naukowy profesora nadano jej w 1999 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego powołano w 2005 r.

Odbyła staże naukowe w byłej NRD w Jenie (Instytut Żywienia Roślin), w Danii (Królewski Uniwersytet Weterynaryjno-Rolniczy), w Grecji (Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Heraklionie oraz w Chinach (Hunan Agricultural University w Chanqsha).

Od 1994 do 2003 r. kierowała Katedrą Chemii Rolnej, a po jej połączeniu w 2004 r. z Zakładem Fizjologii Roślin i zmianie nazwy na Katedrę Żywienia Roślin kieruje nią do chwili obecnej. W latach 2002–2008 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego, w latach 1998–1999 pełnomocnika Rektora ds. programu Socrates – Erasmus oraz Tempus, a w latach 1996–2002 członka rektorskiej komisji ds. współpracy z zagranicą. Wchodziła również w skład Kolegium Redakcyjnego czasopisma elektronicznego Electronic Journal of Polish Agricultural Universities – seria Agronomy (1998–2000). Przewodniczy Rektorskiej Komisji Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym – Wydziałowej Komisji Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Pełni też funkcję redaktora merytorycznego Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – seria Rolnictwo. Jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.

Wypromowała 9 doktorów oraz opiekowała się 72 pracami magisterskimi, z których 3 zostały nagrodzone przez Ministra Ochrony Środowiska, Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych oraz Prezydenta Miasta Wrocławia. Recenzowała 10 rozpraw habilitacyjnych, 8 doktorskich oraz 7 wniosków o tytuł naukowy profesora. Jest też recenzentem ponad 100 publikacji naukowych i kilkudziesięciu projektów badawczych, a także 2 podręczników i skryptów. Jest współautorką 2 podręczników, 5 monografii oraz 172 prac naukowych, w tym 26 w językach obcych.

Uczestniczyła w 36 konferencjach krajowych i 14 zagranicznych, zorganizowała 4 cykliczne sympozja „Mikroelementy w rolnictwie”.

Jest specjalistą w dziedzinie chemii rolniczej, w szczególności w zakresie mikroelementów w żywieniu, roślin oraz obiegu pierwiastków w systemie gleba – roślina. Prowadzi też wiele badań metodycznych, opracowała m.in. granicę toksyczności, cynku i niklu dla roślin oraz roztwór do ekstrakcji mikroelementów przyswajalnych dla roślin. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Za zasługi dla Wydziału Rolniczego”.

Wyróżniona 16 nagrodami Rektora oraz Nagrodą Ministra.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec