Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Sowiński

Urodził się 12 lutego 1963 r. w Zduńskiej Woli w woj. łódzkim. Szkołę podstawową ukończył w 1978 r. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1983 r. w Technikum Rolniczym w Wojsławicach. W 1983 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1988 r. Bezpośrednio po nich rozpoczął pracę w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin jako asystent stażysta.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1996 r. na podstawie pracy pt. „Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na wysokość i jakość plonu nasion facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) na dwóch kompleksach glebowych”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2005 r., przedkładając rozprawę pt. „Wpływ sposobu uprawy i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej przeznaczonej na kiszonkę i ziarno”.

Od 2007 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Odbył długoterminowe staże naukowe w Danii i Wielkiej Brytanii oraz krótkoterminowe na Słowacji.

Jest prodziekanem na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym (w kadencji 2008–2012).

Kierował 32 pracami magisterskimi, wypromował 1 doktora nauk rolniczych. Jest współautorem 1 podręcznika. Na całokształt dorobku publikacyjnego składa się 165 prac, w tym 87 oryginalnych rozpraw naukowych.

Brał czynny udział w kilku konferencjach międzynarodowych i kongresach (w Jugosławii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Bułgarii, na Łotwie, w Irlandii i Szwajcarii).

Spośród ważniejszych osiągnięć naukowych należy wymienić: dopracowanie agrotechniki roślin pastewnych drobnonasiennych (koniczyna, lucerna, facelia) w uprawie na nasiona, ocenę plenności i wartości pokarmowej roślin pastewnych w uprawie polowej (w siewie czystym i współrzędnym), gospodarkę rolniczą na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Nagrodzony 12 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec