Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Sobota

Urodził się 22 lutego 1946 r. w Wierzbiu w powiecie wieluńskim. Szkołę podstawową, a następnie IV Liceum Ogólnokształcące ukończył we Wrocławiu. Studia na Wydziale Melioracji Wodnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1969. Po studiach odbył asystenckie studia przygotowawcze w Katedrze Budownictwa Wodnego. Następnie podjął pracę jako asystent (1970–1977), adiunkt (1977–1987), docent (1987–1992), profesor nadzwyczajny (1992–2003), aktualnie profesor zwyczajny. Kierownik Zakładu Inżynierii Wodnej i Hydrotransportu 1980-2006, p.o. dyrektora Instytutu Budownictwa (2010). Prodziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania środowiska i Geodezji w latach 1999–2005, a następnie dziekan tego Wydziału w kadencji 2005–2008 oraz w kadencji 2008–2012.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1977 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Ocena wpływu lepkości zawiesiny na prędkość opadania cząstek stałych”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w roku 1987 na tymże Wydziale po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Fenomenologiczny model zależności spadku hydraulicznego od prędkości przepływu mieszaniny ciecz-cząstki stałe w rurociągu poziomym”. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych na wniosek Rady Wydziału Górniczego AGH w Krakowie otrzymał w 2000 r. Odbył długoterminowe staże naukowe we Francji, w Czechosłowacji oraz w Chinach, a także staże krótkoterminowe w Belgii, Niemczech, byłym ZSRR, Bułgarii.

Promował 7 doktorów. Opiekun ponad 60 prac magisterskich. Wykonał 1 recenzję wniosku o tytuł profesora i 2 recenzje na stanowiska profesorskie, 2 recenzje w przewodzie habilitacyjnym oraz 7 w przewodach doktorskich, w tym 2 zagraniczne (Oran, Sofia). Wykonał ponad 90 recenzji wydawniczych podręczników, skryptów i publikacji naukowych, 17 recenzji projektów badawczych KBN oraz 8 recenzji grantów zagranicznych. Pod jego kierownictwem 1 osoba z kraju i 5 obcokrajowców odbyło staże naukowe.

Jest współredaktorem, autorem i współautorem kilku rozdziałów w trzech wydaniach (1993, 1998, 1999) podręcznika „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego”. Autor wydanego w 1994 r. 2-tomowego podręcznika „Hydraulika”, drugiego wydania tego podręcznika pt. „Mechanika płynów i hydraulika” (2003) oraz wydanej w 1999 r. pozycji „Hydromechanika. Działy wybrane”, a także w 2004 r. podręcznika „Hydraulika i Hydrologia”.

Rezultaty swych prac badawczych przedstawił w 94 publikacjach naukowych (36 w językach obcych) oraz w 62 sprawozdaniach i raportach. Wyniki swych prac prezentował na konferencjach, m.in. w Johannesburgu, Miskolcu, Meschede, Sankt Peterburgu, Warnie, Rostocku, Pradze, Chennai (Indie), Tbilisi, Rio de Janeiro, na Hawajach, w Chinach.

Jest specjalistą z zakresu hydraulicznego transportu rurowego oraz hydrauliki budowli wodnych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów przepływu dwufazowych mieszanin w rurociągach, a zwłaszcza fizycznego mechanizmu tego zjawiska; technologii składowania i wykorzystania odpadów przemysłowych, hydrauliki budowli wodnych i koryt rzecznych oraz hydraulicznych badań modelowych. W ostatnich latach w kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia technologii wydobycia konkrecji z dna oceanów. Kierownik 6 grantów KBN i MNiSW, główny wykonawca w 2 innych.

Główny twórca pierwszego w Polsce elektronicznego czasopisma naukowego „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”, przewodniczący Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego „EJPAU” i „Acta Scientiarum Polonorum”, Kolegium Redakcyjnego „EJPAU”, członek Komitetu Redakcyjnego „Journal of Hydrology and Hydromechanics”, „Mining Journal”, „Archives of Environmental Protection”, Collected Papers of the Institute of Water Management (Tbilisi), członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji „Hydrotransport” (Londyn), przewodniczący Komitetu Organizacyjnego znanej w świecie Międzynarodowej

Konferencji „Transport and Sedimentation of Solid Particles’, członek Komitetów PAN: Gospodarki Wodnej, Inżynierii Lądowej i Wodnej, Inżynierii Środowiska. Był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Koordynator współpracy z Instytutem Górniczym w St. Petersburgu, Instytutem Mechaniki Płynów w Tuluzie oraz Instytutem Badawczym Górnictwa i Hutnictwa, a także Uniwersytetem Rolniczym w Changsha (Chiny). Był m.in. ekspertem MEN i ekspertem w KGHM Lubin, konsultantem technicznego projektu hydrotransportu rurowego w Bułgarii, członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej we Wrocławiu, Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990–1993, 2005–2008) oraz w kadencji 2008–2012 członkiem założycielem stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Reologii Stosowanej Partnerstwo dla Odry oraz Wrocławianie. Członek International Freight Pipeline Society (2006) oraz ISOPE International Society of Offshore and Polar Engineers (2007).

Wyróżniony medalami „Za zasługi dla Akademii Rolniczej”, „Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie”. Otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”, medal „Za Zasługi dla Joint Organization ‘Interoceanmetal’”.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony dwukrotnie nagrodą Ministra oraz 32 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec