Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Barbara
Kutkowska

Urodziła się 18 sierpnia 1952 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie XI Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu w 1971 r. Studia odbyła na Wydziale Rolniczym ówczesnej WSR we Wrocławiu, uzyskując w 1976 r. tytuł magistra. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1983 r. na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Czynniki determinujące wydajność pracy maszyn w warunkach górskich” (promotor – prof. dr hab. T. Nietupski), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w SGGW w Warszawie na podstawie rozprawy pt. „Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rodzinnych położonych w regionie Sudetów”. W roku 2009 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Odbyła szereg staży naukowych, w tym: w Zakładzie Cybernetyk IBMER w Warszawie, w WSR w Brnie, na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie oraz w Kanadzie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Uniwersytet British Columbia.

Pracuje w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na stanowisku kierownika Katedry od 2006 r., a od 2010 r. Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Polityki Regionalnej i Agrobiznesu. Prodziekan Wydziału Rolniczego na kierunkach rolnictwo oraz zarządzanie i marketing (w pierwszej kadencji) i na kierunkach ogrodnictwo oraz zarządzanie i marketing (w drugiej kadencji) w latach 1999–2005.

W 2003 r. została wybrana do Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN i na przewodniczącą Sekcji Sudeckiej na lata 2003–2010. Od 2007 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. W latach 1995–2000 wchodziła w skład Rady Naukowej Dolnośląskiego WODR z/s w Świdnicy. Od 2003 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego – Przewodnicząca Rady Społecznej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W roku 2005 na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego została powołana na członka Komitetu Sterującego ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., a w roku 2009 do Rady Naukowej Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych.

Promotor 7 doktoratów oraz 50 prac magisterskich Wykonała recenzje 9 prac doktorskich i około 270 artykułów naukowych, 18 wniosków projektów KBN oraz 2 raportu końcowego projektu KBN i ocenę 1 wniosku na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Autor i współautor 140 publikacji, w tym: 95 oryginalnych publikacji naukowych, ponadto 30 opracowań popularnonaukowych i innych, 2 skryptów, 1 wydawnictwa książkowego i 12 pozostałych opracowań, jak również 40 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W ciągu pracy zawodowej brała udział w 25 pracach naukowo-badawczych, w 13 z nich pełniła rolę kierownika projektu.

Autorka szeregu prac dotyczących ekonomicznych problemów rolnictwa górskiego oraz interwencjonizmu skierowanego na rolnicze obszary problemowe, a także prac związanych z przemianami na obszarach wiejskich po integracji z UE. 

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem 50-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wyróżniona 14 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec