Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Janusz
Kuźniewicz

Urodził się 20 maja w 1936 r. w Poznaniu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył we Wrocławiu. W latach 1957–1959 był Słuchaczem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W roku 1959 rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1964. W latach 1964–1965 pracował w Kombinacie PGR Gniechowice.

W 1965 r. rozpoczął pracę w Katedrze Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych na etacie asystenta, a następnie starszego asystenta (1965–1973), adiunkta (1973–1989), docenta (1990–1991), na stanowisku profesora nadzwyczajnego (1991–1996), aprofesora zwyczajnego (1996–2006).

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1972 r. na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ zróżnicowanego poziomu melasy w mieszankach treściwych granulowanych na wielkość przyrostów i jakość tusz brojlerów króliczych rasy białej popielniańskiej i białej nowozelandzkiej”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadano mu po przedłożeniu rozprawy pt. „Ocena tempa wzrostu oraz użytkowości futerkowej i mięsnej nutrii szafir i standard przy różnych systemach żywienia”.

Odbył staż naukowy w Instytucie Zooweterynaryjnym w Charkowie oraz staże naukowe w Centrum Hodowli Owiec Merynosowych w Australii.

Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zootechnicznego w latach 1990–1996, był członkiem senackiej komisji do spraw RZD oraz pełnomocnikiem dziekana ds. studiów zaocznych w Nysie.

Jest promotorem 4 doktorów i opiekunem 165 prac magisterskich. Wykonał 16 recenzji przewodów doktorskich, 2 w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora; autor 465 prac, w tym 144 oryginalnych oraz 321 artykułów naukowych.

Jest współautorem i autorem 6 książek, m.in. „Chów i hodowla zwierząt futerkowych”, „Rolnictwo na Dolnym Śląsku”, „Chów i hodowla nutrii”, „Metody szkolenia i wykorzystania psów”, „Dzikie psy”, „Psy w służbie człowieka”.

Został wyróżniony 12 nagrodami Rektora i odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Miasta Nysy i „Zasłużony dla regionu Nysy”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec