Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Kutera

Urodził się 26 czerwca 1925 r. w Rzechowie, woj. mazowieckie. Absolwent Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu otrzymał stopień doktora nauk rolniczych (1957) oraz stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych (1965). Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych przyznano mu w 1972 r., a profesora zwyczajnego w 1981 r. Specjalność naukowa: kształtowanie środowiska – melioracje, oczyszczanie i utylizacja ścieków w naturalnym środowisku.

Pełnił wiele funkcji: kierownik Zakładu Rolniczego Wykorzystania Ścieków w Instytucie Melioracji i Kształtowania Środowiska AR we Wrocławiu 1981–1993, kierownik oddziału wrocławskiego IMUZ 1953–1992 oraz Zakładu Rolniczego Oczyszczania i Wykorzystania Ścieków; członek rad naukowych IMUZ w Falentach i Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie i we Wrocławiu, Komitetu Melioracji PAN; wykładowca na Wydziale Melioracji AR w Poznaniu. Organizator i pierwszy prezes Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wód JAWQ; główny specjalista i konsultant w 6. BPWM.

Promotor 25 prac magisterskich, 10 doktorów; wychowawca 6 doktorów habilitowanych i 2 profesorów nadzwyczajnych; opiniował 17 doktoratów oraz 15 pozytywnie zakończonych habilitacji, a także dorobku na tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, w tym 2 zagraniczne. Odbył kilkanaście zagranicznych wyjazdów naukowych.

Jego badania dotyczą oczyszczania ścieków, osadów ściekowych i gnojowicy w warunkach naturalnych – glebowo-roślinnych i wodno-roślinnych. Jest współtwórcą wrocławskiej szkoły rolniczego wykorzystania ścieków. Opracował, wdrożył i upowszechnił technologie i techniki oczyszczania w naturalnym środowisku ścieków bytowo-gospodarczych i z przemysłu rolno-spożywczego, a także zagospodarowanie gnojowicy z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

Jest autorem 274 publikacji, w tym 112 monografii i rozpraw naukowych, 23 książek, skryptów, wytycznych i instrukcji do projektowania; 27 prac zostało wydanych za granicą w 7 językach. Wykonał 166 niepublikowanych opracowań na potrzeby gospodarcze i około 150 ocen dokumentacji projektowych. Podręcznik pt. „Wykorzystanie ścieków w rolnictwie”, przetłumaczony na język rosyjski, ponadto podręczniki pt. „Gospodarka gnojowicą”, „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego”. Jest również autorem opracowania, wydanego przez Komitet Naukowy PAN „Człowiek i Środowisko” na potrzeby władz centralnych „Fermy przemysłowe i gospodarka gnojowicą”.

Kilkakrotnie kierował realizacją badań w pięcioletnich programach badawczych węzłowych i resortowych oraz realizował tematy z funduszu specjalnego ONZ – „Polska 26”, Agencji Ochrony Środowiska USA i Funduszu Specjalnego im. M.C. Skłodowskiej.

Został wyróżniony i nagrodzony: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; pięciokrotnie odznakami resortowymi i stowarzyszeniowymi; dwukrotnie przez Ministerstwo Rolnictwa USA; dwukrotnie nagrodzony przez Ministra Rolnictwa; indywidualnie nagrodą I stopnia przez Ministra Edukacji Narodowej; dwukrotnie przez PAN medalem im. Oczapowskiego i nagrodą Komitetu Nauki i Techniki; wyróżniony dwukrotnie odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Jest kombatantem odznaczonym Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Krzyżem Armii Krajowej.

Zmarł 20 kwietnia 2014 roku. Spoczywa na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida we Wrocławiu [Pole: 11, Aleja boczna, Nr grobu: 95].

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec