Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Damian Krzysztof
Knecht

Urodził się 13 czerwca 1963 r. w Legnicy. We Wrocławiu uczęszczał najpierw do szkoły podstawowej, a następnie do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Studia na Wydziale Zootechnicznym AR we Wrocławiu ukończył w roku 1988. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Zakład Hodowli Trzody Chlewnej), gdzie pracuje do chwili obecnej. Ukończył Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego, podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W 1993 r. pod kierunkiem prof. Stanisława Jaska obronił pracę doktorską na temat „Wpływ niektórych czynników środowiskowych i genotypu na wyniki odchowu prosiąt”.

Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Rynek i grupy producentów trzody chlewnej w Polsce”, w 2005 r. Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 1 lipca 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Jest autorem i współautorem 162 prac, referatów i doniesień naukowych, w tym 48 oryginalnych prac twórczych, 3 podręczników, 3 monografii. Był opiekunem 72 prac magisterskich, 87 licencjackich.

Uczestniczył w 45 krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych, prezentując swoje prace w Czechosłowacji, Czechach, Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Był współorganizatorem 5 konferencji międzynarodowych. Jest współorganizatorem i doradcą wielu grup producentów trzody chlewnej na terenie Wielkopolski. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Narodohospodarsky Obzor” w Republice Czeskiej.

Był czterokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora AR we Wrocławiu, dwukrotnie Nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005) oraz odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” (2005).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec