Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Sylwester
Kobielak

Urodził się w 1937 r. w Zasutowie k. Wrześni. W wieku 17 lat, bezpośrednio po ukończeniu Technikum Budowlanego w Poznaniu, podjął pracę zawodową. Pracując ponad 12 lat w branży budowlanej wykonał wiele projektów konstrukcji inżynierskich dla Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Jednocześnie (1956–1963) odbył dwustopniowe studia wieczorowe na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. Uzyskał uprawnienia budowlane (1964 r.) i rzeczoznawcy budowlanego (1971 r.).

W 1967 r. rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej. Doktoryzował się w 1973 r. w Instytucie Budownictwa PWr na podstawie rozprawy pt. „Badania wpływu parametrów napełniania i aeracji na parcie cementu składowanego w silosie” (promotor – prof. A. Borcz). Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Politechniki Wrocławskiej w 1992 r. na podstawie pracy pt. „Przyrządy i metodyka pomiaru parcia materiałów rozdrobnionych w zbiornikach”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1998 r. W tym charakterze był też dodatkowo zatrudniony na Wydziale Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej (1994−2004), a od 1999 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej.

Tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych otrzymał decyzją Prezydenta RP z dnia 22 stycznia 2007 r.

Od 1 października 2007 r. jego podstawowym miejscem pracy jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, gdzie zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Odbył roczny staż naukowy na Northwestern University w Evanston (Illinois, USA). Pracował jako wykładowca na uczelni w Iraku. Jest autorem bądź współautorem 6 monografii, 195 prac naukowych, współautorem skryptu, oraz 3 patentów.

Zajmuje się badaniami betonowych konstrukcji powłokowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym (silosy, zbiorniki, budowle ochronne) oraz konstrukcją i analizą zachowania się budynków wysokich i przekryć o dużych rozpiętościach. Współorganizował wiele konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Kierował ośmioma zakończonymi projektami badawczymi KBN.

Był promotorem 6 doktoratów oraz blisko 300 prac magisterskich i inżynierskich, z których 3 uzyskały wyróżnienia Ministra Transportu i Budownictwa. Recenzował 4 prace doktorskie, pracę habilitacyjną, 2 wnioski na stanowisko profesora i 4 książki. Zebrał doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopism jako sekretarz naukowy „Archives of Civil and Mechanical Engineering” PAN Oddział we Wrocławiu i członek kolegium redakcyjnego Zeszytów Naukowych WSO we Wrocławiu („Poglądy i Doświadczenia”).

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych: w Oddziale Wrocławskim PAN pełni funkcję sekretarza naukowego Komisji Budownictwa i Mechaniki, należy do Polskiej Grupy Sejsmicznej i Parasejsmicznej (współpracującej z międzynarodową organizacją EAEE), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budowlanych (ASCE) i Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI). Działa w Komitecie ACI 313 Concrete Bins and Silos.

Otrzymał odznaczenia i nagrody: Złotą Odznakę PWr, Złoty Krzyż Zasługi, nagrody Rektora PWr, Rektora-Komendanta WSO we Wrocławiu, Rektora UP we Wrocławiu, Nagrodę Ministra Budownictwa i Nagrodę PZiTB im. Prof. Wacława Żenczykowskiego.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec