Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zdzisław
Klukowski

Urodził się 29 listopada 1959 r. w Chojnowie k. Legnicy. Dyplom technika rolnika o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo uzyskał w 1982 r. W latach 1982–1987 studiował na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1994 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Gradacja kośniczki łąkowej Cerapteryx graminis (Lepidoptera, Noctuidae) na użytkach zielonych w Sudetach”. Opiekunem pracy był poczatkowo prof. dr hab. Czesław Kania a promotorem prof. dr hab. Jadwiga Opyrchałowa. Doktoryzował się w 1994 r. W roku 2004 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii po przedłożeniu rozprawy pt: „Zmienność struktury przestrzennej populacji chowaczy łodygowych (Ceutorhynchus pallidactylus Marsh., Ceutorhynchus napi Gall.) w uprawie rzepaku ozimego Został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w 2008 r.

Dorobek naukowy obejmuje 94 opracowań, w tym 73 oryginalne prace twórcze (25 w języku angielskim), 2 prace przeglądowe i 19 komunikatów naukowych.

Zainteresowania naukowe dotyczą dwóch kierunków badań: zmian rozprzestrzeniania ważniejszych fitofagów i ich parazytoidów w uprawie rzepaku oraz biologii parazytoidów i potencjalnych możliwości zwiększenia ich udziału w integrowanych metodach ochrony plonu. W latach 2001–2006 realizował w ramach 5. Programu Ramowego grant unijny „Integrated pest management strategies incorporating bio-control for European oilseed rape pests”. Grant ten tematycznie łączył oba obszary jego zainteresowań.

Odbył krótkoterminowe staże naukowe w Anglii (Rothamsted Experimental Station , Rothamsted Statistical Departament i Naural History Museum w Londynie), a także krótkie wizyty naukowe w Estonii (Estoński Uniwersytet Rolniczy), Niemczech (Instytut Ochrony Roślin w Brunszwiku), Szwecji (Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych – Alnarp), (Estonian University of Live Science – Tartu), Finalandii (University of Helsinki) oraz Anglii (Rpthamsted Experimental Station).

Promotor 4 doktoratów. Pod jego kierunkiem 24 studentów wykonało prace magisterskie. Opracował dwie recenzje w przewodach doktorskich.

Trzykrotnie otrzymał nagrodę Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec