Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Graczyk

Urodził się 5 lipca 1951 r. w miejscowości Kakawa Kolonia w woj. kaliskim. Po ukończeniu w 1970 r. Technikum Rolniczego w Przygodzicach – rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu, gdzie w 1976 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Po odbyciu stażu zawodowego w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Poznaniu rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Fizjopatologii Instytutu Nauk Fizjologicznych. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał na macierzystym Wydziale w 1985 r. na podstawie wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Słowika rozprawy pt. „Cytochemiczne badania limfocytów krwi obwodowej kurcząt po bursektomii”. W maju 1994 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patofizjologii na podstawie rozprawy pt. „Wpływ bursektomii, tymektomii i surowic antylimfocytarnych na reaktywność struktur limfatycznych śledziony u kurcząt”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 2006.

Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 50 oryginalnych prac twórczych.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie mechanizmów i uwarunkowań odpowiedzi ustroju na działanie czynników środowiska bytowania zwierząt. Obejmują m.in. udział mykotoksyn, antygenów oraz centralnych i obwodowych narządów limfatycznych w kształtowaniu reaktywności komórek krwi i struktur narządów limfatycznych oraz mechanizmów zaburzeń interakcji układu endokrynnego i immunologicznego. Jest jednym z nielicznych specjalistów z zakresu immunohematologii oraz immunologii rozwojowej ptaków. Od wielu lat współpracuje z czasopismem Tropical Animal Health and Production.

Jest promotorem jednego zakończonego doktoratu i opiekunem dwu kolejnych.

W latach 1993–1995 kierownik Katedry Fizjopatologii. Obecnie kierownik Zakładu Patofizjologii w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej.

Od roku 1995 sekretarz, a w następnych kadencjach wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Od roku 1978 członek Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, w latach 1997–2007 Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego.

Wyróżniony siedmiokrotnie nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec