Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Grzegorz
Gabryś

Urodził się 28 lipca 1956 r. w Bielsku-Białej. Tam uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. W latach 1971–1975 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.

W 1975 r. rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku biologia nienauczycielska. Następnie przeniósł się na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył je w 1981 r.

Uczestniczył w dwóch wyprawach naukowo-poznawczych: w 1979 r. na Bliski Wschód (Turcja, Syria, Jordania, Irak, Kuwejt) i w 1981 r. na Spitsbergen (wraz z Częstochowskim Klubem Speleologicznym). Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Ligi Ochrony Przyrody, ukończył kurs Strażnika Ochrony Przyrody i pełnił funkcję kierownika grupy SOP przy Wydziale BiOŚ. Brał udział w dwóch wyprawach naukowo-poznawczych w Deltę Dunaju i do Iranu oraz Pakistanu (1984 r.).

W 1982 r. został zatrudniony w Katedrze Zoologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Doktoryzował się na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. „Erythraeidae (Acari, Actinedida) Polski” 19 kwietnia 1990 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii – zoologii, akarologii uzyskał w 2000 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc rozprawę pt. „The World Genera of Microtrombidiidae: (Acari, Actinedida, Trombidioidea)”. W 2005 r. nadano mu tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.

W latach 2006–2009 pełnił funkcję kierownika Katedry Zoologii i Ekologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po restrukturyzacji jednostki pracował w Zakładzie Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Instytutu Biologii. Od 2001 r. pracował równolegle w Zakładzie Biologii Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W pracy badawczej koncentruje się na systematyce, biologii i ekologii roztoczy z grupy Parasitengona terrestria, skupiającej trzy nadrodziny: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea i Trombidioidea. Prowadzi badania z zakresu teriologii, ochrony przyrody, a szczególnie ochrony zwierząt. Jest autorem ponad 100 publikacji, z czego 70 stanowią oryginalne prace twórcze. Odbył ponad 20 staży i stypendiów naukowych m.in. w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech, Finlandii, Włoszech, Hiszpanii i USA. Uczestniczył aktywnie w ponad 30 konferencjach i sympozjach naukowych, dwukrotnie będąc głównym organizatorem. Wypromował 4 doktorów i ponad 80 magistrów.

Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego (1990 r.), następnie jego wiceprezesem (1990–1994) oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (1994–1999). Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego międzynarodowego czasopisma zoologicznego „Genus – The International Journal of Invertebrate Taxonomy” (31 sierpnia 1990–31 grudnia 1996 r.).

Jest członkiem międzynarodowego kolegium redakcyjnego czasopisma „Graellsia” wydawanego przez Muzeum Przyrodnicze w Madrycie (Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) (od 2003 r.), członkiem redakcji (2007–2008) a obecnie międzynarodowego kolegium redakcyjnego czasopisma „Annales Zoologici” (wyróżnionego w Journal Citation Report).

W 2008 r. został powołany w skład zespołu kierunków studiów przyrodniczych Państwowej Komisji Akredytacyjnej MNiSzW. Od kwietnia 2008 r. jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy Wojewódzkim Konserwatorze Przyrody opracowującego projekt sieci Natura 2000 w woj. lubuskim. Od 2002 r. należy do Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody oraz od 2003 r. Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (obecnie Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko) w woj. lubuskim.

W 1980 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, a w 1993 r. do EURAAC (European Association of Acarologists). Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, członkiem Klubu Przyrodników oraz Ligi Ochrony Przyrody. Pełnił funkcję prezesa Klubu PTTK „Carabus” przy oddziale Wrocław-Śródmieście, Prezesa Koła Ligi Ochrony Przyrody, członka Rady Naukowej pt. „Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot” z siedzibą w Bielsku-Białej, członka Straży Ochrony Przyrody.

W 2001 r. otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej. Siedem razy został wyróżniony nagrodą Rektora, w tym pięciokrotnie za osiągnięcia w pracy naukowej oraz za pracę społeczno-organizacyjną i dydaktyczną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec