Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Paweł
Gajewczyk

Urodził się 22 maja 1947 r. w Kobylinie, w powiecie krotoszyńskim. Szkołę podstawową ukończył w Kobylinie, a Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w 1965 r. Studia podjął na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu; skończył je w 1972 r.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1980 r. na podstawie rozprawy pt. „Próba określenia wpływu aklimatyzacji loch ras wbp i pbz w fermie przemysłowej na ich układ kostny oraz wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kości udowej”, a stopień doktora habilitowanego – na podstawie rozprawy pt. „Wpływ różnych sposobów odchowu loszek w fermie przemysłowej na rozwój ich układu rozrodczego, użytkowość rozpłodową oraz niektóre parametry krwi i kości”. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został mianowany w 2006 r. Odbył długoterminowe staże w Szwajcarii (Firma Gebrűder Kunz A.G. w Bilten) i w Polsce (Ferma Przemysłowego Tuczu Trzody Chlewnej w Zalesiu, woj. opolskie) oraz staże krótkoterminowe we Francji, na Węgrzech i w Czechosłowacji.

Od 1990 r. jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Trzody Chlewnej, a od 2005 r. kuratorem SKN na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Promował 2 doktorów oraz był opiekunem 60 prac magisterskich i 6 inżynierskich, recenzentem jednej rozprawy doktorskiej i ponad 36 publikacji naukowych. Autor skryptu z zakresu produkcji przemysłowej trzody chlewnej i 120 publikacji, w tym 60 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentował na 30 konferencjach naukowych w kraju i za granicą (Czeskie Budziejowice, Brno, Kowno i Sankt Petersburg).

Brał czynny udział w szkoleniach producentów i hodowców trzody chlewnej na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny; jest współautorem programu (e-learning) pt. „Nowe technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym „Przemysłowe technologie produkcji trzody chlewnej”.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Zielonej Góry i Województwa Zielonogórskiego” i 11 nagrodami Rektora, medalem „Zasłużony dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt” oraz odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.” Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 30.05. 2020 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Brzeziej Łące.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec