Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Janina
Gabrielska

Urodziła się 13 grudnia 1950 r. w Raszkowie w powiecie ostrowskim. Technikum Kolejowe ukończyła w 1969 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Studia wyższe odbyła w latach 1970–1975 na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra fizyki w zakresie fizyki doświadczalnej.

Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymała na 1985 r. w Akademii Rolniczej na podstawie rozprawy doktorskiej na temat „Badanie oddziaływań wybranych biologicznie aktywnych soli amoniowych na błony fosfolipidowe”, natomiast stopień doktora habilitowanego w zakresie biologii w dyscyplinie biofizyka nadano jej w 2001 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Karotenoidy, flawonoidy i związki metaloorganiczne – wpływ na utlenianie i strukturę błon fosfolipidowych”. W roku 2007 nadano jej tytuł profesora nauk biologicznych.

W 1975 r. podjęła pracę w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1978 r. odbyła 4-miesięczny staż na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy). Od 2005 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Zainteresowania naukowe dotyczyły w przeszłości badań nad aktywnością błonową związków biologicznie czynnych (pestycydów oraz antyoksydantów z grupy karotenoidów) w celu poznania mechanizmów ich oddziaływania z błonami i komórkami. Obecnie zajmuje się określaniem aktywności związków z grupy antyoksydantów polifenolowych oraz mechanizmów ich działania w stosunku do lipidów i białek membranowych, badaniami nad toksycznością i jej przeciwdziałaniem organicznych pochodnych cyny i ołowiu na poziomie błon modelowych i biologicznych oraz sposobem efektywnego zamykania suplementów diety w liposomach.

Jest autorem i współautorem 68 oryginalnych prac cytowanych w kraju i za granicą. Brała udział w 52 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Łącznie uczestniczyła w 12 grantach (w tym w 8 grantach KBN i MNiSW). Obecne badania prowadzi w ramach 4 grantów MNiSZW. Była promotorem 1 pracy doktorskiej. Opiekowała się 3 pracami magisterskimi, zrecenzowała 9 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 12 artykułów naukowych.

Aktywnie uczestniczy w działalności Komisji Chemii, Fizyki i Techniki w Biologii wrocławskiego oddziału PAN (w latach 2002–2004 pełniła funkcję sekretarza) oraz Polskim Towarzystwie Biofizycznym (PTBF), oddział we Wrocławiu (od 1980 r.).

Została wyróżniona 11 nagrodami Rektora oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec