Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Alicja
Żechałko-Czajkowska

Urodziła się 7 sierpnia 1936 r. w Wilnie. Szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Nowej Soli. Studia rozpoczęła w roku 1953 na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. W roku 1955 przeniosła się na Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, gdzie w roku 1959 uzyskała dyplom magistra inżyniera chemii.

W latach 1959–1987 pracowała kolejno jako asystent, adiunkt, docent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1987 podjęła pracę na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie od 1993 r. kierowała Zakładem Żywienia Człowieka w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa.

Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w roku 1968 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ wybranych pestycydów na skład chemiczny oraz aktywność enzymatyczną jęczmienia i słodu” Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w zakresie bromatologii otrzymała w1979 r. w Akademii Medycznej w Łodzi na podstawie dysertacji habilitacyjnej pt.„Wpływ niedoborów żywieniowych na toksyczność ołowiu i kadmu”. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskała w roku 2000.

Odbyła dwa roczne staże naukowe w Nutrition Department of National Institute of Research in Dairying w Reading w Anglii.

Była członkiem Komisji Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (w latach 1972–1981 była jej sekretarzem) oraz Komisji Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Żywienia Człowieka PAN, a także Rady Naukowej na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego. Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Była promotorem 6 prac doktorskich oraz ponad 70 magisterskich. Wykonała wiele recenzji artykułów do czasopism polskich i zagranicznych oraz grantów naukowych. Była autorką lub współautorką opublikowanych 162 prac oryginalnych. Wyniki prac prezentowała na konferencjach w kraju i za granicą.

Była cenionym dydaktykiem oraz specjalistą w dziedzinie żywienia człowieka. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły przede wszystkim oceny skażenia żywności metalami ciężkimi, wpływu pestycydów na wartość odżywczą produktówrolno-spożywczych,skutków współdziałania substancji obcych i składników odżywczych diety oraz oceny sposobu żywienia różnych populacji na terenie Dolnego Śląska. Brała aktywny udział w popularyzacji zasad prawidłowego żywienia w aspekcie profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych oraz skażenia żywności.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniona licznymi nagrodami za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Zmarła 9 grudnia 2008 r. i spoczywa na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec