Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Romuald
Żmuda

Dr hab. inż. Romuald Żmuda urodził się 17 kwietnia 1960 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu Technikum Melioracji Wodnych we Wrocławiu-Praczach Odrzańskich (1980) podjął pracę zawodową w Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych naszej Uczelni (obecnie Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska) na etacie stażysty. W trakcie pracy zawodowej podjął na naszym Wydziale studia inżynierskie a następnie magisterskie, które ukończył w roku 1989 uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera melioracji wodnych.

Oba stopnie naukowe otrzymał na naszym Wydziale. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie kształtowanie środowiska i specjalności erozja gleb, na podstawie rozprawy doktorskiej Natężenie erozji wodnej powierzchniowej w małej zlewni rolniczej Wzgórz Trzebnickich na tle wybranych elementów hydrometeorologicznych (promotor dr hab. inż. Józef Sasik), natomiast w 2007 roku po kolokwium habilitacyjnym na podstawie rozprawy Funkcjonowanie systemu transportu fluwialnego w małej zlewni zagrożonej erozją wodną gleb otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska oraz specjalności erozja gleb i kształtowanie krajobrazu.

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuował pracę zawodową na naszym Wydziale jako pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych. Od 2009 roku był kierownikiem Zakładu Melioracji Wodnych, w lipcu 2013 roku awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2013-2015 był zastępcą dyrektora a od września 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Swoje zainteresowania naukowe skoncentrował wokół problemów erozji wodnej gleb, głównie czynników powodujących uaktywnianie się tych zjawisk oraz decydujących o natężeniu tych procesów w ujęciu zlewniowym i pojedynczego stoku, roli małych zbiorników wodnych w transporcie rumowiska i składników chemicznych, a także przeciwerozyjnego zagospodarowania zlewni oraz kształtowania krajobrazu terenów erodowanych. W latach 1997-1999 był ekspertem w zakresie problemów erozyjnych rozpatrywanych w ramach międzynarodowego polsko-niemieckiego programu badawczego, realizowanego przez PAN i DVWK. W 2003 r. był współautorem raportu dotyczącego degradacji gleb w Polsce opracowanego na potrzeby European Soil Bureau.

Aktywny członek wielu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych, w tym: International Association of Hydrological Science (IAHS), Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego FAN (2003-2006), Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (2007-2010), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (prezes oddziału dolnośląskiego). Popularyzator rozwoju wiedzy w zakresie kształtowania środowiska i melioracji.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę i odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Wyróżniony nagrodami rektora naszej Uczelni.

Zmarł 9 lutego 2019 roku.. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Obornikach Śląskich.

Urodził się 17 kwietnia 1960 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu w 1980 r. Technikum Melioracji Wodnych we Wrocławiu Praczach podjął pracę zawodową w ówczesnym Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) na etacie stażysty. W latach młodzieńczych był czynnym sportowcem uprawiając łucznictwo, a za swoje osiągnięcia sportowe został wyróżniony Brązową Honorową Odznaką LZS. W trakcie pracy zawodowej podjął studia inżynierskie na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu, po skończeniu których w 1989 r. kontynuował naukę na studiach magisterskich, uzyskując tytuł magistra w 1990 r.

W 1998 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Natężenie erozji wodnej powierzchniowej w małej zlewni rolniczej Wzgórz Trzebnickich na tle wybranych elementów hydrometeorologicznych” uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej kształtowanie środowiska i specjalności erozja gleb. Od 1 października 1998 r. kontynuował pracę zawodową na Uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2007 r., po publicznej obronie rozprawy habilitacyjnej pt. „Funkcjonowanie systemu transportu fluwialnego w małej zlewni zagrożonej erozją wodną gleb”, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej kształtowanie środowiska oraz specjalności erozja gleb i kształtowanie krajobrazu.

Swoje zainteresowania naukowe skoncentrował wokół problemów erozji wodnej gleb, głównie czynników powodujących uaktywnianie się tych zjawisk oraz decydujących o natężeniu tych procesów w ujęciu zlewniowym i pojedynczego stoku, roli małych zbiorników wodnych w transporcie rumowiska i składników chemicznych, a także przeciwerozyjnego zagospodarowania zlewni i kształtowania krajobrazu terenów erodowanych. W latach 1997–1999 był ekspertem w zakresie problemów erozyjnych rozpatrywanych w ramach międzynarodowego polsko-niemieckiego programu badawczego, realizowanego przez PAN i DVWK. W 2003 r. był współautorem raportu dotyczącego degradacji gleb w Polsce opracowanego na potrzeby European Soil Bureau. Od drugiej połowy 2009 r. jest kierownikiem Zakładu Melioracji Wodnych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych i naukowo-technicznych: Inernational Association of Hydrological Science (IAHS), Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (2003–2006), Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (20072010), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (prezes oddziału dolnośląskiego).

Za działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, a także nagrodami Rektora. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec