Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ludwik
Żołnierz

Urodził się 25 stycznia 1957 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1981. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1990, po obronie rozprawy pt. „Rola metali ciężkich w ekologicznej odrębności roślin i siedlisk serpentynitowych Dolnego Śląska” (promotor – prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2008 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Zbiorowiska trawiaste występujące na dolnośląskich serpentynitach – wybrane aspekty ekologii”. Specjalność naukowa: botanika, ekologia roślin.

Był opiekunem około 20 prac magisterskich i recenzentem 1 pracy doktorskiej. Jest autorem lub współautorem 51 oryginalnych prac naukowych, 11 prac projektowych dot. ochrony przyrody (plan ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, projekty rezerwatu torfowiskowego oraz użytków ekologicznych i inne), a także 6 prac popularnonaukowych. Brał udział w 8 międzynarodowych konferencjach naukowych.

Głównym obszarem aktywności naukowej są badania dotyczące ekologii gatunków i zbiorowisk roślinnych z siedlisk związanych z dolnośląskimi wystąpieniami skał serpentynitowych. Ponadto bierze udział w zespołowych badaniach dotyczących współczesnych przekształceń wysokogórskich zbiorowisk roślinnych oraz warunków występowania populacji gatunków rzadkich w Karkonoszach, a także w badaniach sudeckich ekosystemów torfowiskowych. Ważnym nurtem działalności są prace, których celem jest aplikacja wiedzy zdobytej w badaniach naukowych na rzecz ochrony przyrody. Dotyczy to opracowań projektowych służących czynnej ochronie zdegradowanych ekosystemów, inwentaryzacji i monitoringu stanu zachowania populacji gatunków rzadkich, rozwijania metod ochrony ex situ gatunków krytycznie zagrożonych itp. W działalności społecznej zajmuje się ochroną przyrody.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Za pracę naukową czterokrotnie wyróżniany był nagrodą Rektora. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec