Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bolesław
Żuk

Urodził się 24 lutego 1939 r. w Bylicach, pow. samborski. Szkołę podstawową ukończył w 1952 r. w Gryfowie Śl., a Liceum Pedagogiczne w 1956 r. w Lubomierzu. Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1961 r., uzyskując dyplom magistra matematyki. W 1961 r. rozpoczął pracę w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt WSR we Wrocławiu, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 2009 r. W latach 1997–2009 pełnił funkcję kierownika Katedry.

Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych otrzymał w 1967 r. w Instytucie Biologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Indeksy selekcyjne i ich wykorzystanie do przewidywania wartości produkcyjnej potomstwa” (promotor – prof. dr hab. Bolesław Nowicki). W 1975 r. na Wydziale Zootechnicznym uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie genetycznych metod doskonalenia zwierząt po przedłożeniu rozprawy „Selekcja ciągła w populacjach zwierząt gospodarskich”. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1990 r.

Dziekan Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1981–1982), członek Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1981–1990 i od 1996 r.), Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej (1982–1985, 1990–1993 i 1997–1999), członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982–1985, 1990–1993), Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (1986–1990 i od 1996–1999), członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (1998–2003), przez dwa lata był przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego serii „Animal Husbandry” czasopisma „Electronic Journal of Polish Agricultural Unwersities” (EJPAU).

Promotor 5 doktoratów oraz ok. 40 prac magisterskich. Wykonał 2 recenzje wniosków o tytuł naukowy profesora, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 19 recenzji w przewodach doktorskich oraz 5 recenzji podręczników akademickich i skryptów. Recenzent około 100 prac naukowych oraz około 30 projektów badawczych .

Autor 2 podręczników: „Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt” (1973, 1979) oraz „Eiometria stosowana” (1989), współautor 9 skryptów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt oraz innych dzieł zwartych. Jest autorem bądź współautorem 87 prac naukowych oraz 35 referatów i doniesień na konferencje naukowe.

Jest specjalistą z zakresu hodowli zwierząt, a zwłaszcza metod oceny wartości hodowlanej oraz zastosowań informatyki w hodowli zwierząt; autor lub współautor 5 systemów komputerowych z tego ostatniego zakresu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego”. Wyróżniony odznaką i medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” i 3 nagrodami Ministra oraz 12 nagrodami Rektora. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec