Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Żyromski

Urodził się 13 kwietnia 1950 r. w Kłodzku (woj. wrocławskie) w rodzinie inteligenckiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał we Wrocławiu. W latach 1964−1969 kontynuował naukę w Technikum Wodnych Melioracji we Wrocławiu Praczach. Tytuł magistra inżyniera melioracji wodnych uzyskał w 1974 r. na Wydziale Melioracji Wodnych ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pracę zawodową rozpoczął w 1974 r. (będąc jeszcze studentem V roku), na początku jako technik-stażysta, a potem technik w Instytucie Rolniczych Podstaw Melioracji na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po obronie pracy magisterskiej rozpoczął pracę dydaktyczną na stanowisku asystenta stażysty, następnie asystenta i starszego asystenta w tymże Instytucie.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1982 r. na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Kształtowanie się zasobów wodnych gleby pod wpływem czynników meteorologicznych”.

W 1992 r. ukończył kurs dla likwidatorów przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest wojewoda.

W 2001 r., na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Czynniki agrometeorologiczne, a kształtowanie się zasobów wody w glebie lekkiej z podsiąkiem wód gruntowych w okresie wiosennym”, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska (specjalność agro i hydrometeorologia, zasoby wodne

gleb). W latach 1983−2005 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Agro i Hydrometeorologii (od 2001 r. Zakład Agro i Hydrometeorologii w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska AR we Wrocławiu). Od grudnia 2005 r. jest zatrudniony w tymże Instytucie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2006 r. kierownik Zakładu Agro i Hydrometeorologii w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska. 

Odbył długoterminowe staże naukowe w byłym ZSRR (Akademia Rolnicza im. Timirjazewa Moskwa, Instytut Hydrometeorologii Odessa), w Norwegii (Akademia Rolnicza w Aas, Uniwersytety w Oslo i w Bergen) oraz w Danii (Królewski Uniwersytet Weterynaryjno-Rolniczy Kopenhaga), a także krótkoterminowe w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych, Oddział w Lublinie, byłe NRD (trzykrotnie – Uniwersytet Wilhelma Piecka w Rostocku), w Izraelu, na Łotwie (pełnomocnik uczelni), na Węgrzech (Uniwersytet w Debreczynie).

Promotor 2 doktoratów (w tym 1 zakończony), recenzent 2 doktoratów oraz autor 1 recenzji w przewodzie habilitacyjnym. Recenzent 30 publikacji naukowych oraz 19 projektów badawczych (grantów), promotor 20 prac dyplomowych.

Współautor skryptu pt. „Agrometeorologia i klimatologia” oraz 71 publikacji naukowych. Wyniki swoich prac prezentował na 75 konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych, współautor 3 patentów.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony 11 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec