Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Barbara
Chrzanowska-Dróżdż

Urodziła się 9 marca 1952 r. w Bielawie, woj. dolnośląskie. W 1971 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie i w tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kończąc je w 1976 r.

Początkowo pracowała w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin jako asystent stażysta, a następnie na stanowiskach asystenta i starszego asystenta. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskała w 1985 r. na podstawie pracy pt. „Uprawa kukurydzy na ziarno w trójpolowym płodozmianie na glebie lekkiej” pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Fatygi. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, specjalności uprawa roślin uzyskała w 2002 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Reakcja pszenicy ozimej na wybrane czynniki agrotechniczne”. – Synteza wybranych i opublikowanych prac własnych. Stanowisko profesora nadzwyczajnego objęła w 2008 r.

Odbyła krótkoterminowe staże naukowe na Węgrzech i w Czechosłowacji. Członek Wydziałowej Komisji Badań Naukowych, sekretarz Komisji Nauk Rolniczych Wrocławskiego Oddziału PAN, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Promotor 1 doktoratu, 60 prac magisterskich. Wykonała 2 recenzje doktorskie, 5 wydawniczych, współautor 1 podręcznika „Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt”. Opublikowała 58 oryginalnych prac twórczych.

Specjalista z zakresu uprawy roślin polowych, w tym zwłaszcza pszenicy zwyczajnej i twardej oraz pszenżyta. Jej osiągnięcia koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z wpływem czynników środowiskowych i agrotechnicznych na rozwój, plonowanie, jakość i wartość technologiczną ziarna pszenicy zwyczajnej i twardej oraz pszenżyta.

Za badania naukowe została 3-krotnie wyróżniona Nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec