Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krystyn
Chudoba

Urodził się 23 lutego 1946 r. w Krakowie. W tym samym roku rodzina przeniosła się do Wrocławia, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Po 2-letniej służbie wojskowej studiował na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Studia ukończył z wyróżnieniem w roku 1974. Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, gdzie kierował badaniami na temat „Analiza związku polimorficznego układu transferyn z cechami użytkowymi zwierząt hodowlanych”, koordynowanymi przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Rozprawę doktorską pt. „Analiza wpływu polimorficznego układu transferyn surowicy krwi na cechy mleczności bydła” obronił „z wyróżnieniem” w roku 1981, a następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W tym też czasie nabył umiejętności programowania maszyn cyfrowych ODRA i RIAD, komputerów. Jest jednym z kilku polskich naukowców nauk zootechnicznych posługujących się sprawnie programowaniem komputerów.

W roku 1986 rozpoczął pracę w Katedrze/Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Instytutu Hodowli Zwierząt. W tym zakresie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Opracował mikrokomputerowy system hodowlany dla owiec, testowany w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Kołuda Wielka oraz w Instytucie Zootechniki w Balicach. Brał też udział w trzech innych projektach badawczych KBN.

Łącznie opublikował ponad 100 opracowań, w tym oryginalne prace twórcze, monografie, referaty, skrypty i rozdziały w podręcznikach akademickich związane z ogólną hodowlą zwierząt oraz hodowlą szczegółową owiec.

W latach osiemdziesiątych przez dwie kadencje był członkiem Senatu Uczelni, a w latach dziewięćdziesiątych – Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów Wydziału Zootechnicznego, następnie członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, później Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. W latach 90. Także członek Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Sprzętu Komputerowego. Od roku 2002 redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego – serii Biologia i Hodowla Zwierząt.

Pozazawodowo: aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tu m.in. w latach 90. członek władz centralnych. Obecnie Prezes „Oddziału Wrocławskiego PTTK”. Jednocześnie członek Komisji Egzaminacyjnej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego ds. Przewodników Sudeckich oraz członek Rady Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska. Za działalność społeczną odznaczony m.in. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego” oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 12 września 2023 roku spoczywa na Cmentarzu we Wrocławiu przy ul. Bujwida

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec