Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józefa
Chrzanowska

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska urodziła się 4 czerwca 1950 r. w Chmielnie. Studia wyższe ukończyła w 1973 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra biologii ze specjalizacją biochemii. W 1974 r. podjęła pracę na Akademii Rolniczej, gdzie na Wydziale Technologii Żywności uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Otrzymywanie oraz charakterystyka właściwości biotechnologicznych pozakomórkowej asparylowej proteinazy z Fusarium moniliforme Sheldon” (promotor – prof. dr hab. Antoni Polanowski). W 1996 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych z zakresu biotechnologii żywności po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Właściwości biotechnologiczne wybranych enzymów proteolitycznych pochodzenia mikrobiologicznego o potencjalnym znaczeniu w technologii mleczarstwa”. W 2002 r. nadano jej tytuł profesora.

Odbyła staże naukowe krajowe i zagraniczne, m.in. na Uniwersytecie Stanowym Utah – USA, Norwegia Food Research Institute i Agricultural University of Nowary w Aas k. Oslo, w International Center of Genetic Engineering and Biotechnology we Włoszech, w Sparsholt College w Wielkiej Brytanii, na Agricultural University of Athens i TEI w Heraklionie w Grecji, z Hame Politechnik w Finlandii. Odbyła też wizyty na różnych uniwersytetach w ramach europejskich programów dydaktycznych Erasmus LLP, CEEPUS.

Specjalizuje się w biotechnologii mleczarskiej ze szczególnym ukierunkowaniem na badania możliwości wykorzystania nowych enzymów proteolitycznych, głównie pochodzenia mikrobiologicznego, w przetwórstwie mleczarskim, a także wykorzystaniem drożdżowych kultur starterowych w serowarstwie.

W latach 1996–1999 pełniła funkcję prodziekana, a w latach 1999–2005 dziekana Wydziału Nauk o Żywności. Od 1 września 2005 r. sprawuje funkcję prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dorobek naukowy prof. Chrzanowskiej obejmuje 210 pozycji, z czego 54 stanowią oryginalne prace twórcze. Jest współautorką jednego skryptu i trzech książek oraz jednego patentu. Była kierownikiem 3 grantów, uczestniczyła też w 11 grantach KBN lub MNiSW. Wypromowała 4 doktorów i sprawuje opiekę nad kolejnymi dwoma doktorantami. Była recenzentem 9 rozpraw doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych oraz 4 recenzji o nadanie tytułu profesora bądź stanowiska profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego.

Jest od roku 2003 członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN oraz Komitetu Biotechnologii przy prezydium PAN. Ponadto, od 1997 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Była ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej do oceny kierunku biotechnologia. Od roku 2005 jest członkiem Rady Programowej czasopisma naukowego „Żywność. Nauka. Technologia”.

Za działalność naukowo-badawczą była wielokrotnie wyróżniana nagrodami Rektora. Została też odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także Honorową Odznaką NOT SIiT Soż. W 2000 r. została laureatem Programu TECHNO Fundacji Nauki Polskiej.

Otrzymała Srebrny oraz Złoty Krzyż Zasługi i odznakę „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec