Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Tadeusz
Trziszka

doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2019

Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (wcześniej Akademii Rolniczej) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia człowieka. W latach 80. i 90. odbył długoterminowe staże naukowew ETH w Zurychu, Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie, w Instytucie Drobiarstwa Spelderholt w Holandii oraz staże krótkoterminowe i wyjazdy studyjne w BCU w Vancouver, w uniwersytetach w Izraelu, USA, a także staż praktyczny w przemyśle żywnościowym w Szwajcarii (łącznie ok. 6 lat).

Jest specjalistą w zakresie technologii procesowych, w szczególności innowacyjnych technologii produkcji suplementów diety, nutraceutyków i żywności funkcjonalnej oraz w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Szczególnie dużo uwagi zarówno w zakresie badań naukowych, jak i rozwiązań przemysłowych, poświęcił problemom technologii hodowli drobiu i produkcji jaj, co znalazło odzwierciedlenie w pracach doktorskiej i habilitacyjnej.

Podejmowana przez prof. Tadeusza Trziszkę problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z chemią i technologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem izolacji i zastosowań fosfolipidów z żółtka jaj, a także procesów związanych z enzymatyczną hydrolizą. W tym zakresie kierował 10-ma projektami badawczymi a w dwóch był kierownikiem zadań. Wśród wszystkich projektów największym osiągnięciem naukowym i organizacyjnym był projekt „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” o akronimie: „OVOCURA” realizowany w latach 2009 – 2018 wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W projekcie tym podjęto próbę opracowania i kompleksowego wykorzystania potencjału biologicznego jaj „nowej generacji”. Odkryto wiele nowych biosubstancji, opracowano liczne nowe technologie. Jako liczące się osiągnięcia naukowe należy wymienić metody izolacji i badania aktywności biologicznej cystatyny, yolkiny, ovofosfolipidów, biopeptydów oraz opracowanie różnych form ich zastosowania biomedycznego. Dzięki owocnej współpracy z wieloma pracownikami naukowymi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotowano kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym doktoraty oraz patentów i wdrożeń, co już skutkuje praktycznym zastosowaniem tej wiedzy.

 

Dorobek naukowy obejmuje około 400 pozycji, w tym ponad 180 oryginalnych prac twórczych, 15 podręczników i monografii, ponad 60 patentów i zgłoszeń patentowych. Udział czynny w ponad 180 konferencjach w kraju i zagranicą. Kierował dziewięcioma projektami edukacyjnymi i projektami na rzecz rozwoju regionu, uczestniczył w 10 projektach wdrożeniowych, częścią z nich kierując.

Jest promotorem 17 prac doktorskich, autorem ponad 80 różnych recenzji.

Od 2016 roku pełni funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wcześniej przez trzy kadencje był prorektorem UPWr. Pod jego kierownictwem Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przechodzi transformację w uniwersytet badawczy nowej generacji. Na dorobek organizacyjno-zarządczy składa się też okres 19 lat kierowania Katedrą Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością na UPWr, 13 lat kierowania dwoma kierunkami studiów podyplomowych oraz wiele innych funkcji organizacyjnych w uczelni i w organizacjach krajowych oraz międzynarodowych. Jest m.in. członkiem naukowej organizacji Societas Humboldtiana Polonorum, a także prezesem tej organizacji (2001-2004), członkiem World’s Poultry Science Association (WPSA) i naukowym doradcą Koncernu Rembrandt (USA) w zakresie technologii jaj.

Jako zwolennik silnego powiązania nauki i gospodarki uczestniczył w tworzeniu Wrocławskiego Parku Technologicznego (1996). Jest inicjatorem utworzenia Klastra NUTRIBIOMED w 2007 r. i przewodniczącym Rady Klastra. Inicjator i pomysłodawca Programu naukowo-gospodarczego i edukacyjnego „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” realizowanego od 2016 r.

Wyróżniony licznymi nagrodami, w tym Ministra Edukacji Narodowej i – dwukrotnie - Ministra Rolnictwa, wielokrotnie nagrodami rektora i nagrodami branżowymi, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec