Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Dorota
Jamroz

Akademia Rolnicza w Lublinie, 2006 r.

Akademia Rolnicza w Poznaniu, 2007 r.

 

Urodziła. się 20 października 1939 r. we Wrocławiu. Studia ukończyła w roku 1961 na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w roku 1967, doktora habilitowanego w 1975 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1983 r., a profesora zwyczajnego w roku 1991 w Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Najważniejsze podejmowane przez prof. Jamroz problemy badawcze to: fizjologia żywienia zwierząt monogastrycznych, szczególnie drobiu; minimalizacja wydalania azotu przez różne kategorie użytkowe i wiekowe drobiu, metabolizm białek i egzogennych aminokwasów; fermentacja węglowodanów strukturalnych w jelitach u młodego drobiu; sterowanie rozwojem i morfologią przewodu pokarmowego młodego drobiu; sterowanie składem tłuszczu mleka i mięsa u przeżuwaczy; wzbogacanie produktów drobiarskich w składniki czynne.

Staże naukowe: Niemcy (5 mies.); Jugosławia (4 mies.); Dania (4 mies.) oraz liczne pobyty – staże 10–14 - dniowe w Szwajcarii, Austrii, Francji, Chinach, Chorwacji, Holandii, Niemczech.

Pracę rozpoczęła w 1961 r. na AR we Wrocławiu. Była prodziekanem (1981–1984), a następnie dziekanem (1987–1990) Wydziału Zootechnicznego. W latach 1990–2009 była kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa; członek Senatu AR przez 2 kadencje.

Przewodnicząca Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN od 2003 r.; członek WTN PAN od 1976 r., PAN Prezydium Oddziału Wrocław (1996–1998), Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – od 1964 r. (członek Zarządu 1990–1992); Komisji Oceny Pasz przy MRiGŻ (1984–2002). Członek Rad Naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna przez 16 lat; COBRiD, Poznań (1985–1990); Rady Hodowlanej CSHZ, Warszawa przez 15 lat (sekretarz 1992–1994); Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków Weterynaryjnych, wiceprzewodnicząca Zarządu 1994–2000; Członek Komisji KNZ–PAN ds. opracowania nowych norm żywienia zwierząt; Członek Rady Programowej „Polskie Drobiarstwo” od 1992 i Rady Programowej miesięczników „Polskie Zwierzęta Gospodarskie”(5 lat), „Magazyn–Drobiarstwo”(4 lata), PTZ Komisja Wydawnictw, Członek Prezydium (dwie kadencje); Członek Rady Programowej „Magazynu Weterynaryjnego” od 2000 r.

Promotor 9 prac doktorskich, w tym 1 z zagranicy; recenzowała 29 prac doktorskich (w tym 4 z zagranicy), 22 rozprawy habilitacyjne, 20-krotnie dorobek naukowy na tytuł profesora (w tym 5 zagranicznych) oraz wykonała recenzje lub laudacje dr. h.c. (4, w tym 2 zagraniczne), członek międzynarodowej komisji ewaluacyjnej INRA – Francja (2008), Kierownik Studiów Podyplomowych – 12 edycji. Była opiekunem 142 prac magisterskich

Jest autorką 873 publikacji, w tym 69 opracowań monograficznych (16 zagranicznych); 261 oryginalnych publikacji naukowych (67 zagranicznych z IF i 19 innych); 20 syntez (w tym 18 zagranicznych); 20 opracowań zwartych; 188 referatów, komunikatów i doniesień na sympozja (w tym ponad 80 zagranicznych); 6 książek (współautorstwo); redakcja i współautorstwo 3-tomowego podręcznika z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa; 22 tłumaczenia prac naukowych z języków niemieckiego, angielskiego i serbsko-chorwackiego; ok. 100 innych opracowań i ponad 260 ekspertyz dla Komisji Oceny Pasz przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Opublikowała 97 prac w czasopismach zagranicznych i międzynarodowych (Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Krmiva, Comparative Biochemistry and Physiology, Archiv für Geflügelkunde, Poultry Science, British Poultry Science) oraz 169 oryginalnych prac naukowych w czasopismach polskich. Jest współautorką 1 patentu.

Brała udział, z referatami zamawianymi, na 2 światowych kongresach (Delhi 1996, Warszawa 2000), 3 referatami plenarnymi na europejskich sympozjach oraz na sympozjach w Niemczech, Danii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Izraelu, na Węgrzech, w Anglii, Norwegii, Finlandii, Włoszech, Turcji, Indiach, Czechosłowacji, na Tajwanie, visiting professor (Chiny, Uniwersytet w Pekinie; RPA, Uniwersytet w Pretorii); prowadziła wykłady zagraniczne na Freie Universität, Berlin,1989; Vet. Med. Universität, Wien,1990 (3 wykłady); Technische Universität München, Freising-Weihenstephan, 1990, 1998 (3 wykłady), Uniwersytet Zurich; National Feed Engineering Technology Research Center, University of Beijing 2007, Univ. Kiel (2007).

Kierowała tematami badawczymi we współpracy z Uniwersytetami w Halle, Monachium, Centrum Badawczym Foulum, Centrum Badawczym Roche. Członek z wyboru World’s Poultry Science Association, Working Group No 2 „Poultry Nutrition” (od 1988) oraz Komitetu Wykonawczego z wyboru WPSA (Światowego Towarzystwa Wiedzy Drobiarskiej), stały delegat polski od 1988 – Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, Frankfurt/M (z wyboru po 2 recenzjach) od 1990 (wiceprzewodnicząca prezydium – kadencja 1994–1998); Editorial Board of Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Berlin – od 1994 (edytor od 2006); Journal of Applied Animal Research (Indie) – 1995–2008; Editorial Board „Krmiva” Chorwacja – od 1994; Przedstawiciel Polski w Komisji Żywienia Zwierząt Europejskiej Federacji Zootechnicznej – 1998–2003; Członek Prezydium i członek European Education Committee w European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) – od 1998; Edytor czasopisma ANIMAL (od 2006 r.). Opracowanie 127 recenzji publikacji w czasopismach zagranicznych.

Ogółem wygłosiła 188 referatów, doniesień i posterów na konferencjach krajowych. Zorganizowała, współorganizowała lub czynnie uczestniczyła w 72 sympozjach naukowych. Zorganizowała Europ. Symp. on Poultry Nutrit.(1993).

Otrzymała 41 Nagród Rektora AR, Nagrodę Ministra Edukacji, 1982 r., Nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1989 r., Złoty Krzyż Zasługi, 1982 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski1984 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1992 r., Międzynarodową Nagrodę Naukową Roche za wybitne osiągnięcia naukowe, Zürich, 1994 r., Międzynarodową Nagrodę Naukową Heinrich Baur Prize, TU München-Weihenstephan, 1995 r. i inne odznaczenia. Została wyróżniona godnością doktora honoris causa w roku 2006 (AR w Lublinie) i 2007 (AR w Poznaniu).  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec