Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Andrzej
Grzywacz

SGGW, 2017 r.

Profesor Andrzej Grzywacz jest wybitnym leśnikiem, specjalistą  z zakresu  fitopatologii, mykologii, ochrony lasu oraz ochrony przyrody. Jego działalność naukowa przyczyniła się do rozwoju nauk leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lasu. Działalność na polu ochrony przyrody skutkowała powstaniem Biebrzańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Gór Stołowych oraz licznych rezerwatów i innych obiektów chroniących ojczystą przyrodę. Jego liczni wychowankowie należą do elity pracowników leśnej służby terenowej, służb ochrony przyrody oraz pracowników nauki.

Prof. Andrzej Grzywacz urodził się 10 lipca 1943 r. w Toruniu. Ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, uzyskując w 1966 r. tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Bezpośrednio po studiach pracował w administracji terenowej Lasów Państwowych: najpierw w Nadleśnictwie Smolniki (Iława), a następnie w Nadleśnictwie Olek (Toruń). Od 1969 r. rozpoczął pracę naukową w SGGW. Stopień doktora nauk leśnych w zakresie fitopatologii leśnej uzyskał w 1972 r., a doktora habilitowanego w roku 1979. Tytuł profesora nadano mu w 1988 r., a od 1995 r. pracował na stanowisku profesora zwyczajnego.

Pracując na Wydziale Leśnym SGGW, pełnił liczne funkcje organizacyjne. Był inicjatorem powstania Zespołu, a później Za­ kładu Mikologii i Fitopatologii Leśnej. Pełni/funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Leśnego, a także prorektora SGGW ds. dydaktyki i wychowania. W latach 1992-1993 był Głównym Konserwatorem Przyrody - podsekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jego zasługi to m.in. utworzenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Gór Stołowych. W latach 1995- 1997 pracował w Krajowym Zarządzie Parków Narodowych jako główny specjalista ds. nauki.

Prof. Andrzej Grzywacz swoje ogromne doświadczenie zawodowe zdobywał podczas prac naukowych, których zwieńczeniem było autorstwo lub współautorstwo 440 publikacji naukowych i  popularnonaukowych,  w  tym  18  opracowań  książkowych. W swojej pracy badawczej zajmował się m.in. wpływem zanieczyszczeń powietrza na grzyby chorobotwórcze drzew w lasach okręgów przemysłowych, stresu przesadzania drzew w starszym wieku, chemicznym zwalczaniem zgorzeli siewek i innych chorób w szkółkach leśnych, zdrowotnością jesionów w zadrzewieniach ulicznych, chemiczną ochroną drewna ze szczególnym uwzględnieniem drewna zabytkowego, biologią i ekologią grzybów rozkładających drewno poza układami leśnymi, profilaktyką i terapią holenderskiej choroby wiązów, grzybami chorobotwórczymi różnych gatunków drzew iglastych, grzybami mykoryzowymi w uprawie kontenerowej i wieloma innymi problemami mykologii i fitopatologii.

Bogatą działalność zawodową prof. Andrzeja Grzywacza uzupełnia intensywna działalność społeczna, szczególnie widoczna na polu działalności w licznych towarzystwach naukowych. Od 1976 r. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, a od 1997 r. - prezesa

Towarzystwa. Prof. Andrzej Grzywacz był szczególnie zaangażowany w działalność organizacyjną na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego: był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych. Od 1981 r. jest członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN,

gdzie pełni/ m.in. funkcje sekretarza naukowego, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN.

Prof. Andrzej Grzywacz był promotorem 14 rozpraw doktorskich, opiekunem 301 prac magisterskich i 96 prac inżynierskich. Wykona/ 35 recenzji rozpraw doktorskich, 16 habilitacyjnych oraz dorobku do tytułu lub stanowisk profesora, a także 3 recenzje w sprawach nadania godności doktora honoris causa.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną uzyskiwał liczne nagrody. Został wyróżniony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerski m, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem PAN im. Michała Oczapowskiego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec