Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Henryk
Górecki

Politechnika Wrocławska, 2007 r.

Specjalista w zakresie technologii chemicznej, wybitny uczony o uznanym autorytecie naukowym, dydaktyk i organizator nauki, współtwórca działań integracyjnych w służbie chemii dla rolnictwa i środowiska naturalnego na Dolnym Śląsku i w Polsce. Niezwykle aktywny na forum wielu komisji i towarzystw naukowych oraz administracji centralnej. Pełnił funkcję członka Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącego Zespołu Chemii, Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Środowiska, a także Zespołu Opiniodawczo-Doradczego przy Ministrze Nauki. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nauki oraz przewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki. Kieruje kilkoma zespołami interdyscyplinarnymi przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2002 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Henryk Górecki urodził się w Oleśnicy Śląskiej w 1946 roku. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w latach 1964–1970 z roczną przerwą na odbywanie karnej służby wojskowej, po usunięciu go z uczelni za organizację studenckich protestów w 1968 roku. Z Politechniką Wrocławską związany jest od ponad 40 lat, osiągając na tej uczelni kolejne szczeble kariery akademickiej. W 1970 roku podjął pracę w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych. Szybko osiągał poszczególne stopnie kariery naukowej. W wieku 28 lat został doktorem, mając 34 lata uzyskał habilitację, a w wieku 42 – został profesorem. Pełniąc liczne funkcje organizacyjne w uczelni miał wpływ na rozwój Politechniki Wrocławskiej. Był m.in. dyrektorem instytutu (1982–1987), dyrektorem Pionu Nauki (1987–1992), a od roku 1997 przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Chemicznego.

Dąży do integracji nauki i gospodarki. Większość zadań prowadził w interdyscyplinarnych zespołach uczelniano-przemysłowych z udziałem specjalistów z zakresu chemii rolnej, nawożenia, zootechniki, zoohigieny, a ostatnio technologii żywności. Celem tych badań był rozwój technologiczny przemysłu nawozowego i nieorganicznego, ukierunkowany na zmniejszanie uciążliwości dla środowiska tej branży i jej produktów oraz utylizację odpadów z pełnym wykorzystaniem składników zawartych w surowcach. Ważnym elementem była weryfikacja właściwości nowych produktów w badaniach aplikacyjnych w rolnictwie. Przedmiotem badań było opracowanie bezpiecznych dla zdrowia i środowiska agrochemikaliów, przy jednoczesnej identyfikacji obiegu makro- i mikroelementów w środowisku rolniczym oraz łańcuchu produkcji żywności. Efektem tych prac jest ponad 30 produktów wprowadzonych na rynek. Wiele opracowań pozostaje wciąż ofertą technologiczną dla rozwoju branży chemicznej. Można tu wymienić technologię bezodpadową przetwarzania surowców fosforowych, metodę odzysku uranu z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, technologię wytwarzania fosforanu mocznika, nowe metody wytwarzania nawozów zawiesinowych. Kilka nowych technologii jest w chwili obecnej w fazie wdrażania w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. Henryk Górecki jest autorem bądź współautorem ponad 250 prac naukowych, współtwórcą 52 patentów krajowych i 20 zagranicznych, ponad 200 opracowań dla przemysłu, w tym wielu projektów procesowych. Jest współautorem światowej monografii wydanej przez M. Dekkera, dotyczącej oddziaływania przemysłu nawozowego na środowisko. Prowadził współpracę z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi w USA (IFDC, TVA), Belgii, Holandii, Portugalii, Bułgarii, a także z kombinatami nawozowymi w Kazachstanie, Jordanii, Syrii. Od 37 lat systematycznie organizuje konferencje dotyczące problematyki chemii dla rolnictwa. Od trzech lat są one organizowane jako interdyscyplinarne międzynarodowe sympozja „Chemistry for Agriculture”. W roku 1997 zorganizował II Kongres Technologii Chemicznej.

Większość badań jest obecnie prowadzona w utworzonym przez niego Zakładzie Chemii dla Rolnictwa, w ramach którego funkcjonuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Chemiczne Laboratorium Analiz Wielopierwiastkowych, jedyne tego typu laboratorium akredytowane na wydziałach chemicznych uniwersytetów i politechnik.

Prof. Henryk Górecki jest redaktorem lub współredaktorem siedmiu tomów wydawnictwa „Chemistry for Agriculture” oraz prac z serii „Perspektywy nawozów i nawożenia”, „Chemia dla Rolnictwa”. Uczestniczy w pracach rad i komitetów redakcyjnych czasopism takich jak: Chemik, Polish Journal of Chemical Technology, Polish Journal of Applied Technology. Był inicjatorem utworzenia Centrum Biotechnologii Ekosystemów Dolnego Śląska i ścisłej współpracy z wydziałami byłej Akademii Rolniczej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, a także z wydziałami chemicznymi innych uczelni w kraju. Za inicjatywy integracyjne oraz wspólne projekty otrzymał odznaczenia i tytuły honorowe Politechniki Szczecińskiej Łódzkiej oraz medal „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Profesor Górecki ma bogate doświadczenia dydaktyczne. Był wyróżniony nagrodą Senatu Politechniki Wrocławskiej. Wypromował siedmiu doktorów, a jego dyplomanci uzyskiwali prestiżowe nagrody ogólnopolskie. Zorganizował trwającą do dziś współpracę w ramach projektu TEMPUS z uczelniami belgijskimi, holenderskimi, portugalskimi i francuskimi. Miał gościnne wykłady dla doktorantów na Politechnice Szczecińskiej, Łódzkiej i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Cieszy się autorytetem w przemyśle chemicznym, o czym świadczą liczne nagrody i odznaczenia, takie jak tytuł Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego, Honorowa Odznaka NOT, Złota Odznaka SITP Chem, honorowe tytuły pracowników zakładów przemysłowych, a także tytuł Złotego Inżyniera Roku. Za osiągnięcia technologiczne wraz z zespołem uzyskał nagrodę premiera, nagrody Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Nagrodę Gospodarczą Wielkopolski, Nagrody FSNT NOT za najlepsze osiągnięcia wdrożeniowe. Uzyskał tytuł Mistrza i Wicemistrza Techniki Dolnego Śląska.

Był członkiem zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz przewodniczącym kilku rad techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw chemicznych. Pełni obecnie funkcje przewodniczącego trzech rad naukowych i jest członkiem kolejnych trzech rad naukowych instytutów resortowych.

Prof. Henryk Górecki jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. International Union of Pure and Applied Chemistry, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierów w Polsce.

Za osiągnięcia zawodowe odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką z Brylantem Politechniki Wrocławskiej. W 2007 roku otrzymał ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Chemiczne medal Ignacego Mościckiego przyznawany za wybitne osiągnięcia w rozwoju technologii chemicznej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec