Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Rudolf
Michałek

Akademia Rolnicza w Krakowie, 2007 r.

Specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, wybitny uczony o uznanym autorytecie naukowym, dydaktyk i organizator nauki, współtwórca Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa, a następnie Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Niezwykle aktywny na forum wielu komisji i towarzystw naukowych. Od 1991 roku był członkiem korespondentem, a od 2002 roku jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, od 1990 roku – członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, założycielem i od 1990 roku prezesem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, redaktorem wielu czasopism z zakresu inżynierii rolniczej.

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Rolniczej. Po ukończeniu studiów na Wydziale Rolniczym w 1965 roku podjął pracę w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa na tym wydziale. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1969 roku, a habilitował się w roku 1973. Tytuł profesora otrzymał mając 38 lat, a na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w roku 1986. Od roku 1991 pracuje jako kierownik Katedry Mechanizacji Rolnictwa, obecnie Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

Łączny dorobek naukowy Profesora Rudolfa Michałka obejmuje ponad 500 pozycji, z czego przeszło 200 stanowią oryginalne opublikowane prace twórcze, wydane zarówno w krajowych wydawnictwach najwyższej rangi, jak i zagranicznych. Istotnym osiągnięciem naukowym Profesora są też wydawnictwa o charakterze monograficznym. Tematyka tych publikacji dotyczy między innymi kosztów eksploatacji agregatów rolniczych, organizacji i ekonomiki mechanizacji rolnictwa, energochłonności produkcji rolniczej, psychologicznych i socjologicznych aspektów mechanizacji, organizacji transportu rolniczego, mechanizacji produkcji rolniczej w rejonach podgórskich i górskich, metodycznych aspektów postępu naukowo-technicznego i jego efektywności w różnych typach gospodarstw, organizacji usług technicznych dla gospodarstw indywidualnych, organizacji zaplecza technicznego mechanizacji rolnictwa, odnawialnych źródeł energii oraz metodologii i organizacji nauki. Szczególne są jego osiągnięcie w pracy badawczej z zakresu organizacji usług technicznych, stworzone w latach 1970–1989, a więc przed transformacją ustrojową. Wówczas, mimo że proponowane rozwiązania i koncepcje budziły sprzeciw polityczny, wdrożone do bezpośredniej praktyki rolniczej zaowocowały wyższą jakością usług technicznych w oparciu o prywatne punkty usługowe. Te oryginalne rozwiązania organizacyjne, które dają wymierne efekty ekonomicznie dla tego typu punktów, są do dziś znane i zalecane praktyce rolniczej.

Profesor Rudolf Michałek to wybitny znawca całokształtu problemów wsi jako środowiska społecznego, rolnictwa jako zawodu oraz przedmiotu swoistych badań naukowych, a także problemów całego naukowego otoczenia. Oddziaływał skutecznie na całe obszary problemów, uczestnicząc w pracach rad programowych i wydawniczych. Od 1990 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej Wydawnictw Komitetu Techniki Rolniczej PAN, od roku 1996 – redaktora anglojęzycznego czasopisma Annual Review of Agricultural Engineering, od 1993 – Problemów Inżynierii Rolniczej, Inżynierii Rolniczej od 1997 roku, Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych od roku 1990, a od 1992 roku jest redaktorem naczelnym Biuletynu Nauka Praktyce. Wszystkie te funkcje pełni do dziś.

Ważnym elementem działalności Profesora Michałka było zainicjowanie organizacji szkół naukowych. W latach 1983–1992 zorganizował i kierował dziesięcioma szkołami pod hasłem: „Zastosowanie ETO w badaniach rolniczych”, a od 1993 roku do chwili obecnej cykl szkół nt. „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie”. W lutym br. odbyła się już XIV edycja tego cyklu. Zyskuje ona z każdym rokiem na znaczeniu, gromadząc nie tylko przedstawicieli inżynierii rolniczej. Od 20 lat Profesor Michałek współpracuje przy organizacji szkoły letniej z zakresu „Metodologia Nauk – Działy Wybrane”. W ostatnich latach zakres szkół w środowisku powiększył się o dalsze dwie: „Letnią szkołę inżynierii przemysłu spożywczego” i „Warsztaty naukowe z inżynierii rolniczej”. Wszystkie inicjatywy nie tylko przyczyniły się do integracji całego krajowego środowiska i koordynacji badań, ale przede wszystkim wywarły istotny wpływ na rozwój kadry w zakresie inżynierii rolniczej we wszystkich ośrodkach naukowych w kraju.

Profesor Rudolf Michałek ma duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej. Był promotorem 14 prac doktorskich, ośmiu jego uczniów z ośrodka krakowskiego uzyskało tytuł profesora, a 15 – stopień doktora habilitowanego. Recenzował wiele prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesora oraz na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego. Z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez 17 lat oceniał dziesiątki wniosków i uchwał rad wydziałowych oraz wydał wiele opinii w sprawie nadania wydziałom uprawnień do doktoryzowania i habilitowania, w tym między innymi dla Wydziału Rolniczego UP w zakresie inżynierii rolniczej.

Profesor Michałek współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Pradze, w Nitrze, Uniwersytetem Technicznym w Monachium, Uniwersytetem Rolniczym we Lwowie oraz Uniwersytetem Rolniczym w Kijowie.

Za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne został odznaczony, m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, a wśród nich: Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, dla Miasta Krakowa, dla woj. nowosądeckiego, bielskiego i tarnowskiego. Uznanie środowiska naukowego i zawodowego oraz autorytet, jakim cieszy się Profesor Rudolf Michałek, zostało docenione przez Akademią Rolniczą w Lublinie i w Szczecinie, które nadały mu godność doktora honoris causa. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec