Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Wincenty
Pezacki

Akademia Rolnicza, Poznań, 1995 r.

19 października 1995

Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Duda

Prof. Wincenty Pezacki, absolwent Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego, jest twórcą znanej w świecie poznańskiej szkoły naukowej w zakresie technologii mięsa, promotorem 20 doktorów i opiekunem 10 habilitacji. Prowadził zakrojone na szeroką skalę pod względem teoretycznym i praktycznym badania dotyczące biochemii, mikrobiologii i technologii wędlin surowych oraz powiązał teoretyczne podstawy nauki o przetwarzaniu surowców rzeźnych z praktyką przemysłową.

Do najważniejszych osiągnięć prof. Pezackiego i ośrodka, którym kierował należą m.in.: opracowanie podstaw teoretycznych oraz konstrukcji urządzenia do automatycznego sterowania obróbką cieplną konserw, zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej do obiektywizacji podejmowania decyzji technologicznych, opracowania dotyczące zagadnień elektrokontaktowego ogrzewania rozdrobnionych wyrobów mięsnych, zorganizowanie muzeum przemysłu mięsnego oraz przystosowanie opracowań z historii przetwarzania surowców rzeźnych. Wyniki jego badań składają się na bogaty dorobek naukowy obejmujący oryginalne prace, projekty i ekspertyzy oraz monografie, skrypty i 14 podręczników, z których dwa przetłumaczono na kilka języków obcych. Prace prof. Pezackiego były wielokrotnie cytowane, a wiele osiągnięć naukowych zostało opatentowanych i wdrożonych do praktyki przemysłowej, stając się podstawą nowoczesnej technologii mięsa w Polsce. Za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych był wielokrotnie odznaczany i nagradzany: nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznaczeniami państwowymi – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orde-rem Sztandaru Pracy I Klasy, a także licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami regionalnymi i społecznymi.

Niemałe były też zasługi prof. Wincentego Pezackiego przy powoływaniu i rozwoju Wydziału Technologii Żywności we wrocławskiej AR, za co wyróżniony został medalem „Za zasługi dla Aka-demii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec